Zamknij

Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Październik w tradycji Kościoła katolickiego poświęcony jest modlitwie różańcowej. Na 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Październik w tradycji Kościoła katolickiego poświęcony jest modlitwie różańcowej. Na 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które częściej nazywane jest świętem Matki Boskiej Różańcowej. Kult Bożej Rodzicielki od wieków był silnie rozpowszechniony zarówno w kulturze elit jak i wśród chłopów. Świadczy o nim wiele zwyczajów, które przez wieki na trwałe wpisało się w oficjalną obrzędowość Kościoła. Znaczniejsze święta przez lud obchodzone były nadzwyczaj uroczyście, niekiedy poprzedzała je wigilia lub post[1]. O szczególnym kulcie Maryi w Polsce świadczy fakt istnienia tu ponad siedmiuset sanktuariów, a liczne kapliczki i figury, które można spotkać przy drogach lub zagrodach; budowane niekiedy jako wota lub umiejscawiane w ścianach domów trwale wpisały się już w krajobraz polskiej wsi[2].

Według tradycji początki modlitwy różańcowej przypisuje się św. Dominikowi[3], który z rąk Matki Boskiej miał otrzymać różaniec, który w przedstawieniach ikonograficznych stał się jednym z jego atrybutów[4]. Sama Maryja przedstawiana była niekiedy wraz ze św. Dominikiem[5]. Właściwe początki tego święta związane są z osobą bł. Alana de la Roche, który założył pierwsze bractwo różańcowe[6]. Rozpowszechnienie święta związane było ze zwycięstwem koalicji państw chrześcijańskich – Ligi Świętej nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto w Zatoce Korynckiej, która miała miejsce w 1571 roku. Sukces przypisano wstawiennictwu Maryi, do której kierowano modlitwę różańcową. Na pamiątkę papież Pius V, który doznał wizji przedstawiającej pomyślny dla chrześcijan przebieg walki, ustanowił 7 października święto Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a jego następca Grzegorz XIII przemianował je na Matki Boskiej Różańcowej[7].

W Polsce odległą tradycję mają bractwa różańcowe. Już od XVII wieku funkcjonowały one także w wielu wiejskich parafiach regionu radomskiego. Również współcześnie działa wiele kółek różańcowych, które zrzeszają zazwyczaj kobiety zainteresowane rozwojem duchowym. Żadna z chałup chłopskich nie mogła obyć się bez wizerunku lub figury Maryi, w tym także przedstawianej z różańcem. Przykłady sztuki tego typu znajdują się w zbiorach naszego Muzeum.


[1] W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998, s. 19.

[2] M. Oleszkiewicz, Kapliczki z wizerunkiem Matki Boskiej jako ludowa forma kultu maryjnego, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 197-198.

[3] Ibidem, s. 18.

[4] W. Niewęgłowski, Leksykon świętych, Warszawa 1999, s. 128. Różańcowej,

[5] Więcej o przedstawieniach Matki Boskiej zob. Maria Mater Misericordiae, katalog wystawy, Kraków 2016, s. 184-186.

[6] W. Zaleski, op. cit., s. 18.

[7] H. Hoever, Żywoty świętych pańskich, Olsztyn 1998, s. 365.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .