Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych. Proponujemy Państwu trzy bloki tematyczne:

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów.

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.

Przedstawienie dorobku wielkiego etnografa, twórcy monumentalnego dzieła „Lud” – serii etnograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.

Prezentacja nagrania opery Kolberga „Król pasterzy”, wydawnictw z zakresu twórczości kompozytorskiej Oskara Kolberga.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawienie dokonań ojca Oskara Kolberga w dziedzinie kartografii i geodezji. Omówienie oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów w zbiorach Muzeum w Przysusze.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Wilhelm Kolberg (1807-0877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.

Ukazanie sylwetki starszego brata Oskara Kolberga w dziedzinie kartografii, metrologii
i inżynierii wodnej i lądowej. Prezentacja oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów w zbiorach Muzeum w Przysusze.

Czas trwania około 45 minut.

 1. Malarstwo Antoniego Kolberga

Zaprezentowanie dorobku malarskiego młodszego brata Oskara Kolberga, stypendysty Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.

Czas trwania około 45 minut.

Historia i architektura regionu.

 1. Przysucha – zarys dziejów miasta.

Powstanie i rozwój miejscowości ze szczególnym podkreśleniem wielokulturowości osady, tradycji przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego; prezentacja różnorodnych źródeł historycznych, zbiorów kartograficznych i fotograficznych.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.

Historia, tradycje i obyczaje Żydów, omówienie zabytków judaistycznych , idei chasydyzmu i działalności cadyków przysuskich.

Na życzenie film „Judaica Polskie”.

Czas trwania około 1 godz. + film około 55 minut.

 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.

Przedstawienie najważniejszych zabytków architektury Przysuchy i okolic, z wykorzystaniem materiału fotograficznego i dokumentacji konserwatorskiej.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XIX w.
  Staropolski Okręg Przemysłowy.

Omówienie uwarunkowań rozwoju przemysłu w okolicach Przysuchy. Produkcja szabelni, drukarni, wielkiego pieca hutniczego, rusznikarni, fryszerki, walcowni. Rozwój przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego do końca XIX w.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.

Pokaz materiałów fotograficznych z wykopalisk archeologicznych na przykładzie stanowiska w Brzeskach k/Klwowa oraz fotografii i plansz z Gródka Leśnego k/Przysuchy, Pogroszyna, Drzewicy i Żukowa.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. „Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas”.

Podczas spotkania zaprezentujemy herby Przysuchy i okolicznych miejscowości, przybliżymy reguły obowiązujące w heraldyce, elementy składowe herbów oraz omówimy zasady budowy drzewa genealogicznego. Lekcja jest także zaproszeniem do poznawania historii własnej rodziny i jej związku z miejscem zamieszkania, rozwija poczucie przynależności uczniów do społeczności lokalnej. Zajęcia w muzeum mogą mieć charakter warsztatowy – na zakończenie spotkania uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własne drzewo genealogiczne.

Czas trwania około 1 godziny.

Etnografia

 1. Kultura materialna i sztuka ludowa regionu opoczyńskiego.

Omówienie najbardziej typowych dla regionu opoczyńskiego wyznaczników: stroju, architektury, gwary, muzyki, zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt dorocznych.

Prezentacja filmu „Opoczno”.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Wycinanki, pisanki, palmy, bukiety i ozdoby choinkowe. Temat realizowany podczas warsztatów z twórcami ludowymi w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
Muzeum wysyła informacje o warsztatach.

Czas trwania około 1 godziny.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł / osoba.

Nabycie biletu umożliwia zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych.

Oferujemy również zorganizowane spotkania z artystami ludowymi:

· Garncarze z Rędocina. Pokaz wytwarzania naczyń glinianych na kole garncarskim. Prezentacja wyrobów garncarskich – rzemiosła, rękodzieła i sztuki ludowej – naczyń i rzeźb ceramicznych.

· Sztuka krosna i igły. Tkanina, hafty, koronki i stroje regionu opoczyńskiego.

Pokaz pracy na krośnie, kołowrotku, przęślicy. Nauka wykonywania koronek
i haftów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .