Zamknij

Święta Dorota - patronka kościoła z Wolanowa z 1749 roku

Święta Dorota - patronka kościoła z Wolanowa z 1749 roku

W minionych wiekach, na ziemiach polskich, dużą popularnością cieszyła się święta Dorota - dziewica i męczennica.

W minionych wiekach, na ziemiach polskich, dużą popularnością cieszyła się święta Dorota – dziewica i męczennica. Świadczy o tym choćby znacząca liczba kościołów, którym patronuje święta lub poświęconych jej ołtarzy. Imię Dorota z greckiego oznacza „dar Boży” i odpowiada Teodorowi czy mającemu słowiańską proweniencję Bohdanowi.

Jej żywot ginie w pomroce dziejów. O losach świętej informują nas tylko lakoniczne, na wpół legendarne wzmianki. Według tradycji katolickiej, Dorota miała pochodzić z miasta Cezarea, które leżało w rzymskiej prowincji Kapadocja – dziś jest to środkowa Turcja. Święta żyła na przełomie III i IV wieku naszej ery. Wiadomo, że poniosła śmierć w 305 roku. Wynika z tego, że była ofiarą prześladowań zapoczątkowanych w 299 roku przez cesarza Dioklecjana. Dorota nie chciała wyprzeć się swojej wiary za co została aresztowana i torturowana. Jej niezłomna postawa skłoniła do przyjęcia chrześcijaństwa przez bliżej nieznanego Teofila. Według legendy Teofil miał zapytać męczennicę dlaczego tak szybko chce stracić życie. Ona mu odpowiedziała, że ma nadzieję trafić do niebiańskich ogrodów. Wątpliwości mężczyzny rozwiało pojawienie się dziecka z koszem kwiatów i owoców, które z uwagi na to stały się atrybutami Doroty we wszystkich przedstawieniach ikonograficznych. Święta wkrótce została stracona przez ścięcie. Otrzymana przez nią kara sugeruje, że pochodziła z rodziny posiadającej obywatelstwo Imperium Romanum, gdyż ścięcie było uznawane sankcję niehańbiącą. Co ciekawe, wkrótce śmierć poniósł także nawrócony Teofil. Męczennica szybko została otoczona powszechnym kultem – należała do czternastu wspomożycieli.

Święta Dorota jest patronką zachowanego w Muzeum Wsi Radomskiej kościoła z Wolanowa zbudowanego z fundacji Anny Kwaśniewskiej w 1749 roku, właścicielki wsi Kowala-Duszocina i Strzałkowa. W jego wnętrzu, do naszych czasów przetrwały dwa wizerunki męczennicy. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy, osiemnastowieczny obraz, na którym Dorota przedstawiona jest z owocami w towarzystwie anioła. Jednak najcenniejszy jej wizerunek znajduje się na pułapie kościoła. Polichromia prezentuje świętą w stroju antycznym ale bez typowych jej atrybutów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .