Zamknij

Maryjna specyfika majowego miesiąca

Maryjna specyfika majowego miesiąca

W polskiej rzeczywistości i pobożności maj utrwalił się jako czas szczególnie przeżywany w relacji do osoby Maryi. Należy zauważyć, że cały aspekt maryjny i mariologiczny w polskim katolicyzmie i polskiej szkole duchowości odgrywa niezwykle istotną rolę.

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie.
Odwołując się do Objawienia należy stwierdzić, że całość odniesienia do osoby Maryi wynika z Jej szczególnej relacji wobec Jezusa Chrystusa i z niej wynika. Teologia katolicka interpretując Jej powołanie i posłannictwo odwołuje się do Starego Testamentu np. Rdz. 3, 15; Iz 7, 14; So 3, 14 – 17; Mi 5, 1 – 4; Syr 24, 3 – 12; Prz 8, 22 – 35. Wyjątkowość Dziewicy z Nazaretu przekazują Ewangelie i zarazem one prowadzą chrześcijanina na drodze duchowości maryjnej czyli takiej, która urzeczywistnia w pełni wolę Boga na drodze posłuszeństwa (Mt 1 – 2; Mk 3, 31 – 35; 6, 1 – 6; Łk 1 – 2; J 2, 3 – 4; 19, 25 – 27; Ga 4, 4 – 5; Ap 12 itp.)
Kult maryjny zawsze wynika z pierwszorzędnego zwrócenia się do Jezusa Chrystusa. Posiada on dwojaki wymiar, tj. kult jakim sama Maryja czci Boga oraz kult, którym chrześcijanie czczą Maryję. Nam chodzi przede wszystkim o to drugie znaczenie. Na fakt kultu składają się następujące pasma: oddawanie czci, wzywanie, naśladowanie; służebnictwo. Sięgając do początków Kościoła należy stwierdzić, że Maryja Dziewica weszła do liturgii jako świadek historyczności i człowieczeństwa Jezusa Mesjasza. Jednocześnie jest ona w tradycji chrześcijańskiej synonimem pełnego ludzkiego otwarcia na wolę Boga oraz całkowitego oddania i posłuszeństwa. Św. Ignacy z Antiochii, św. Justyn, św. Ireneusz z Lyonu, Orygenes, Hipolit widzą w Niej Drugą Ewę i Matkę żyjących (KKK 726). Sobór Watykański II potwierdził kult maryjny (KK 67), a za nim Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis cultus wskazując na biblijno – teologiczne podstawy oraz ukazując jego bogactwo zarówno w życiu każdego katolika, jak również całego Kościoła powszechnego.
Polska tradycja gromadzenia się w maju w świątyniach parafialnych oraz przy przydrożnych kapliczkach wskazuje na ciągle żywe zapotrzebowanie rozwoju takiej pobożności. Cześć dla Matki Bożej wyrażająca się w szacunku dla obrazów, ikon i miejsc jest dowodem, że dla wierzących Jej życie i osoba ma szczególne znaczenie. Zarówno Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, jak i Litania loretańska wyrażają głęboki szacunek a także postawę wiary w Jej Pośrednictwo na drodze życia chrześcijańskiego. Głębsze wniknięcie w treści Litanii odsłania obraz niezwykle bogatego opisu Jej cech i przymiotów, które chrześcijanin chce odwzorowywać w swoim życiu. Należy zaznaczyć, że na tle doświadczenia Kościoła powszechnego pobożność i tradycja kultu maryjnego w polskiej rzeczywistości posiada bardzo żywą i bogatą tradycję. Jest pewnym rysem charakterystycznym dla polskiej duchowości i prostej pobożności ludowej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .