Zamknij

Alicja Szymańska, Teofil Rewoliński i jego gabinet numizmatyczny

Teofil Rewoliński, jeden z zacnych obywateli dziewiętnastowiecznego Radomia-z wykształcenia lekarz, z zainteresowań kolekcjoner, ceniący wartość pracy społecznej. Urodził się w 1821 r. w Rawie Mazowieckiej w wielodzietnej zubożałej rodzinie szlacheckiej, mimo to rodzice zapewnili mu podstawowe wykształcenie. W trudnych warunkach ukończył w 1841 r. radomskie Gimnazjum i uzyskał stypendium rządu na studia w Cesarskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu. Po pięciu latach podjął pracę w szpitalu w Ujazdowie, następnie w Łowiczu. Jako lekarz wojskowy uczestniczył w kampanii węgierskiej i tureckiej. Obowiązki lekarza godził z zainteresowaniami naukowymi. W 1852 r. uzyskał tytuł doktora medycyny, a po złożeniu przed Radą Lekarską egzaminu służbowego, objął posadę Inspektora Lekarskiego Guberni Augustowskiej w Suwałkach. Z całą konsekwencją dążył do uporządkowania sanitarnego miasta. Zainicjował tworzenie komitetów sanitarnych, które miały działać na terenie Królestwa Polskiego. W 1865 r., gdy zawakowała posada inspektora w Radomiu na własne żądanie został przeniesiony i do 1887 r. był lekarskim inspektorem gubernialnym. W ramach obowiązków dbał o poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców miasta i guberni, zarządził inspekcje domów, był autorem rygorystycznej reformy felczerskiej (eliminującej praktyki niedouczonych felczerów), zwalczał działalność znachorów i "babek". Z jego inicjatywy zaczęto szkolenie akuszerek. Pisał artykuły o organizacji służby zdrowia, chętnie dzielił się swymi spostrzeżeniami z praktyki lekarskiej. Teofil Rewoliński należał do najlepszych urzędników służby zdrowia w Królestwie Polskim.
W wolnym czasie oddawał się swojej wielkiej pasji-numizmatyce. Często podróżował, uzupełniając zbiory. Posiadał dawne monety, dokumenty i pieczęcie. Na szczególną uwagę zasługiwała jego bogata kolekcja medali historycznych. Prezentował ją na wystawach starożytności w Krakowie, Warszawie i Radomiu. Zebrał unikatową kolekcję medali i medalików religijnych. Jako wytrawny kolekcjoner skatalogował swoje zbiory, które uznane były za jedne z najzasobniejszych w kraju. Jako znawca uporządkował i opisał jeden z najbogatszych zbiorów numizmatycznych na Litwie. Cieszył się autorytetem i uznaniem wśród numizmatyków. Po odejściu na emeryturę nadal prowadził praktykę lekarską, przede wszystkim jednak zajął się pracą społeczną. Od dawna nosił się z zamiarem powołania Muzeum Starożytności w Radomiu. Założył "Gazetę Radomską", której pierwszy numer ukazał się w 1884 r. Przez kilka lat redagował ją osobiście. Pisał artykuły do "Tygodnika Ilustrowanego" i "Wędrowca". Zmarł 19 maja 1899 r., pochowany został na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu kwatera 10B.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .