Zamknij

Alicja Szymańska, Numizmaty w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu


Alicja Szymańska-jest kustoszem zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum im. Jacka Malczewskiego; jest absolwentką Wydziału Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 1923 r. powstało w Radomiu Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jego zbiory to wynik ofiarności społeczeństwa. Od lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego, będąc ich właścicielem, stara się je wzbogacać. Czyni to poprzez zakupy i pozyskuje od ofiarodawców. Znaczna część posiadanych zabytków numizmatycznych pozwala na ich wyodrębnienie i dokonanie uprofilowania.

Monety i banknoty
Zbiór odtwarza system monetarny państwa polskiego od czasów najdawniejszych po współczesne. Do najciekawszych eksponatów należy kolekcja banknotów z okresu powstania kościuszkowskiego. Zakup talara Władysława IV z 1634 r. rozpoczął uzupełnianie zbioru monet królewskich. Później pozyskano skarb cennych denarów z czasów Jagiellonów. Muzeum zainteresowane jest zbieraniem polskich papierów wartościowych.

Medale, medaliony, plakiety
Są to eksponaty o znaczeniu historycznym. Upamiętniają ważne wydarzenia z historii naszego kraju i regionu.Wybite zostały ku czci Polaków zasłużonych dla nauki, kultury i sztuki. Z medalionów cenny jest portret S. Staszica wykonany przez Chartrona w odlewni żelaza Białogonie około 1820 r. Najliczniejszą grupę stanowią prace artystów działających w okresie II Rzeczypospolitej: J. Aumillera, J.Raszki, J. Wysockiego. Muzeum pozyskuje do zbiorów prace współczesnych medalierów: J. Jarnuszkiewicza, E. Olszewskiej-Borys, S. Wątróbskiej i innych. W zbiorach znajduje się medal "Kazimierz Jagiellończyk patron miasta Radomia"" wybity z okazji przyjazdu Jana Pawła II do Radomia w 1991 r.

Ordery i odznaczenia
Przy gromadzeniu ich zwrócono szczególną uwagę na zbieranie pamiątek po zasłużonych ludziach naszego regionu. Należą do nich odznaczenia po legioniście mjr. T. Osińskim, ordery po społecznikach: dr. S. Kelles-Krauzie i J. Grzecznarowskim. Muzeum posiada kolekcję odznak pułkowych. W zbiorach znajdują się odznaki i znaczki radomskich organizacji i stowarzyszeń oraz odznaki sportowe.

Tłoki pieczętne i pieczątki firmowe
Z czasów Królestwa Polskiego pochodzi unikalny zbiór tłoków pieczętnych Guberni Radomskiej.

W bibliotece muzealnej gromadzi się specjalistyczną literaturę służącą do naukowego opracowania zabytków.
Do podstawowych zadań Gabinetu Numizmatycznego należy upowszechnianie wiedzy numizmatycznej. Przy Gabinecie Numizmatycznym działa "Koło Młodych Numizmatyków".

Wystawy:
Władysław Grabski. Od marki do złotówki-Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (wystawa sfinansowana przez Bank Ziemi Radomskiej}
Polski pieniądz papierowy-muzea w Przysusze i Kozienicach
Mali świadkowie historii-
Pamiątki z I wojny światowej


Działalność edukacyjna:
Warsztaty muzealne dla dzieci-Heraldyk, genealog, falerystyk-to ja; warsztaty podzielono na trzy części: Mój herb; Mój ród, moja rodzina; Ustanawiam i nadaję order
Lekcje muzealne dla Liceum Ekonomicznego w Radomiu w cyklu dwuletnim: Historia pieniędza; Znani finansiści: Xawery Drucki-Lubecki. Władysław Grabski
Zajęcia z Kółkiem Historycznym LO im. płk. Dionizego Czachowskiego: Źródło muzealne jako specyficzny rodzaj źródła historycznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .