Zamknij

Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli

Zwieńczeniem świąt Bożego Narodzenia jest dzień Epifanii ? Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt kościelnych obchodzono prawdopodobnie już w początkach III w., wśród chrześcijan obrządku wschodniego.

Zwieńczeniem świąt Bożego Narodzenia jest dzień Epifanii – Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt kościelnych obchodzono prawdopodobnie już w początkach III w., wśród chrześcijan obrządku wschodniego. W kościołach święci się tego dnia kadzidło, kredę i wodę na pamiątkę złożenia przez mędrców ze Wschodu narodzonemu w Betlejem Chrystusowi złota, kadzidła i mirry. Powszechnie nazywamy, więc to święto Dniem Trzech Króli. Poświęconą kredą, tak dawniej, jak i dziś, zapisuje się na drzwiach domu litery K+M+B, dodając datę bieżącego roku. Jest to zarazem ostatni ze szczodrych dni i wieczorów, ostatni dzień odwiedzin, poczęstunków, wręczania sobie drobnych podarków. W Radomskiem popularne było w tym dniu „chodzenie po szczodrakach”. W obrzędzie tym uczestniczyły dzieci, które stawały przed domami i recytowały orację: Według J. Dekowskiego dziewczęta chodziły po szczodrakach w Nowy Rok, a chłopcy w Trzech Króli. Obecnie zwyczaj ten kojarzony jest wyłącznie z dniem 6 stycznia. Za wygłoszenie swojej oracji dzieci dostawały szczodraki wypiekane z żytniego ciasta. Przysmaki te formowano z wałeczków ciasta utoczonych w dłoniach i pieczono w przeróżne kształty: ósemki, ślimaki i literki. Gospodyni wynosiła szczodraki w przetaku przed dom, dzieci dziękowały jej, mówiąc: „Żebyście długo żyli, żeby wam się darzyło”. Gdy gospodyni zbyt opieszale wychodziła z domu, słyszała: „Nie młócił, nie młócił, żeby ci wiater stodołę wywrócił”, „Nie piekła, nie piekła, niech jedzie na łopacie do piekła”, „W tej chałupce gołodupce, nic nie mają, nic nie dają”. Uroczystość Trzech Króli stanowi zewnętrzną ramę kończącego się czasu świątecznego. Do tej granicy czasowej obowiązywały ściśle określone zasady: etyka świątecznego zachowania, ściśle określona dekoracyjność domu, zmiana stroju oraz zakaz wykonywania ciężkich prac. Narodziny Jezusa z Nazaretu stały się przełomem w dziejach ludzkości. Święta ustanowione na ich pamiątkę są wyrazem wielu łączących nas wartości jakimi są dom, rodzina, wzajemna bliskość i miejsce, w którym przyszło nam żyć. Zarazem wyrażają więź, która łączy ludzi mimo różnic i barier, są wyrazem pamięci i postaw wobec naszej przeszłości, naszych korzeni. Mimo więc znanego nam faktu, że to Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijan, dla Polaka – w sensie duchowej refleksji – święta Bożego Narodzenia będą zawsze intensywniejsze w przeżyciu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .