Zamknij

Święto pamięci zmarłych

Święto pamięci zmarłych

Odwiedzanie grobów bliskich ma z pewnością starsze niż chrześcijańskie korzenie. W literaturze często podkreśla się pogański charakter tych rytuałów, zapominając, że w każdym z nas tkwi potrzeba pamięci o "swoich", którzy odeszli w zaświaty.

Odwiedzanie grobów bliskich ma z pewnością starsze niż chrześcijańskie korzenie. W literaturze często podkreśla się pogański charakter tych rytuałów, zapominając, że w każdym z nas tkwi potrzeba pamięci o „swoich”, którzy odeszli w zaświaty. Być może kojarzenie zwyczaju odwiedzania grobów z czasami przedchrześcijańskimi ma związek z dodatkowymi wierzeniami tego dnia. Ludność wiejska wierzyła bowiem, że w noc zaduszną cienie zmarłych wychodzą w procesji z cmentarza, udają się do pobliskiego kościoła i słuchają tam mszy, którą celebruje zmarły proboszcz. W tę właśnie noc dusze odwiedzają swoje domostwa. Należy więc zostawić dla nich chleb i inne jadło, otworzyć furtkę, uchylić drzwi.

Dzień Wszystkich Świętych, zgodnie z liturgią katolicką, jest poświęcony wszystkim duszom zbawionym, a jego źródłem jest dogmat o świętym obcowaniu - nierozerwalnej więzi żyjących na ziemi i zmarłych w niebiosach. W kościołach czci się tych zmarłych procesjami i nabożeństwem, świeckim obyczajem jest odwiedzanie tego dnia grobów osób bliskich i zapalanie na nich zniczy. Odwiedzaniu grobów towarzyszył niegdyś zwyczaj „goszczenia” dziadów kościelnych. Dziad kościelny to pobożny pielgrzym żyjący z kwesty i chodzący od

kościoła do kościoła. Wierzono powszechnie, że modlitwa tego „bożego człowieka” z pewnością będzie wysłuchana. Proszono więc, aby zechciał modlić się za zmarłych w imieniu wręczających mu ofiarę krewnych. Za każdą duszę wymienioną z imienia dawano pieniądze i chleb, który wcześniej dzielono na tyle kawałków, ilu zmarłych było w rodzinie, a w niektórych

regionach rozdawano w ten sposób gorącą kaszę, przynoszoną w garnuszkach pod mur cmentarny. W okolicach cmentarzy rozpalano też wielkie ogniska, a dusze mogły ogrzać się przy nich przed długą powrotną drogą w zaświaty. Ogień chronił też żyjących przed złymi duchami, uporami, duszami potępionych. W obchodach święta odnaleźć można echa starosłowiańskiej Radunicy. Jeszcze w początkach XX w. w niektórych wsiach koło Solca wypiekano w tym dniu specjalne, drobne pieczywo, które rozdawano biednym zgromadzonym koło cmentarzy, z prośbą o modlitwę w intencji bliskich zmarłych. Z pewnością jest to relikt dawnych „karmień”, czyli pokarmów ustawianych na grobach, przeznaczonych dla dusz zmarłych. Dziś dawne zwyczaje ofiarne zastąpione zostały przez obrzędy kościelne, „wypominki”, czyli modlitwę połączoną z wywoływaniem imion i nazwisk pochowanych na cmentarzu zmarłych, palenie świateł na grobach i składanie tam kwiatów. Tradycja Świąt Zmarłych jest prawdziwą potrzebą obchodów ku ich czci, potrzebą wynikającą z wdzięczności, miłości i pamięci, o tych wszystkich, którzy odeszli.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .