Zamknij

Polska to Wielka Rzecz

Polska to Wielka Rzecz

Święto odzyskania Niepodległości oficjalnie obchodzimy od osiemdziesięciu lat.

Święto odzyskania Niepodległości oficjalnie obchodzimy od osiemdziesięciu lat. W okresie 1919-1936 rocznicy nadawano charakter wyłącznie wojskowy, zaś po przewrocie majowym obchody stawały się okazją do rozwijania i utrwalania kultu Józefa Piłsudskiego. O tym, jak silne było oddziaływanie faktu odbudowania niezależnego bytu państwowego, osoby Marszałka i polityki wewnętrznej II Rzeczpospolitej na ówczesne społeczeństwo, nie tylko to żyjące w dużych ośrodkach, ale również niewielkich miejscowościach, niech świadczy przypadek chłopa-rzeźbiarza ze wsi Zielonka Nowa pod Zwoleniem - Wincentego Flaka. Nadchodzące święto jest znakomitą okazją do przypomnienia sylwetki tego twórcy, który w najważniejszych swoich dziełach starał się podkreślać znaczenie Niepodległości i dumę z życia w wolnym kraju.

Prace o tematyce historyczno-patriotycznej, powstające w dwudziestoleciu międzywojennym, stanowią zasadniczą część jego działalności artystycznej. Olbrzymie rozmiary dzieł, misteria ich wykonania oraz uszczegółowienie projektów to zarówno znaki rozpoznawcze rzeźbiarza, jak i elementy świadczące o emocjonalnym zaangażowaniu i stosunku do tematu.

„Ołtarz Piłsudskiego”, „ Ołtarz ofiarowany Prezydentowi Mościckiemu”, ołtarz polowy dla Prezydium Rady Ministrów, czy rzeźba – herb państwowy dla burmistrza Zwolenia - a szczególnie niedokończona praca zatytułowana „Zmartwychwstanie Polski”, stanowią dla wielu „dokument wielkiego patriotyzmu”, wyraz hołdu złożonego dziełu odrodzenia państwa w niełatwych dla Polski i samych chłopów latach[1].

Określenia „ołtarze” nie są tu przypadkowe ani błędne, bowiem Flak nadawał swoim rzeźbom często formy tryptyku zamkniętego w szafie i zarazem każdą jego część wypełniał swą sztuką. To one stanowią też grupę dzieł o największych rozmiarach, ich wysokość potrafiła sięgać czterech metrów, a szerokość dochodzić do dwóch. Monumentalizm tych założeń odpowiadał wadze tematu.

Przewodnim, a zarazem dominującym motywem prac, jest złożone godło państwowe – Orzeł Biały w koronie. Flak uzupełniał tą kompozycję o symbole wojskowe – szable, miecze, włócznie, krzyż Virtuti Militari, karabiny, lufy armatnie, formy kapelusza napoleońskiego, a także motywy roślinne. W rzeźbie „ ołtarz Piłsudskiego” nie zabrakło postaci Marszałka w mundurze generalskim, a pracy ofiarowanej Mościckiemu wizerunków Prezydenta i Marszałka. Oglądający może mieć wrażenie, że artysta odczuwał lęk przed horror vacui, stąd taka wielość szczegółów. Dodatkowo „obrazy” dopełniają napisy: „Polska to Wielka rzecz” i „Ku chwale Ojczyzny Naszej, Ku chwale Społeczeństwa naszego”, czy też „ Niech żyje Wolna i niepodległa jednością i duchem silna nasza najdroższa Ojczyzna!”

Swoje dzieła Wincenty Flak wykonywał z własnej inicjatywy, stając się skromnym ofiarodawcą najwyższych władz państwowych, lub na zamówienie, jak w przypadku przedstawienia herbu dla burmistrza Zwolenia.

Jedną z rzeźb Wincentego Flaka, nazwaną „pomnik tajemnicy ducha polskiego”, w czasie gdy powstawała, tj. ok. 1923 r. oglądał Jan Skotnicki i poradził artyście, aby zawiózł jej fragment Prezydentowi Mościckiemu, asygnując na ten cel pewną sumę. Po całym zdarzeniu rzeźbiarz zaczął być uznawany za jedną z ważniejszych postaci we wsi[2].

Twórczość Flaka, jakkolwiek przez niektórych mu współczesnych uznawana za dziwactwo albo w najlepszym razie za przykład naiwnego patetycznego symbolizmu, jest jednak pierwszorzędnym świadectwem do poznania chłopskiego stosunku do Niepodległości. Bez wątpienia był to dla nich powód do dumy. Przecież to głównie chłopscy rekruci o tę Niepodległość walczyli i potem jej ofiarnie bronili. Odrodzenie Polski, często nazywane przecież zmartwychwstaniem, miało dla nich coś z transcendencji, stąd może i „ołtarzowe” formy dzieł Flaka. Świadczy to również o tym, że chłopi zaczęli postrzegać siebie samych nie przez pryzmat warstwy społecznej, ale jako członków narodowej wspólnoty.

Wincenty Flak (ur. w 1870 w Nowej Wsi, parafia Świerże, zmarł w 1943 r. w Zielonce Nowej, par. Zwoleń) rzeźbiarz ludowy, od 1886 r. mieszkaniec wsi Zielonka Nowa, nagradzany uczestnik wystaw w Kozienicach, Dęblinie, Radomiu, Staszowie, Poznaniu. Jego prace wykonywane w drewnie lipowym mają zarówno charakter sakralny jak i świecki. Duża część rzeźb przechowywana jest w rękach prywatnych[3].

Prace Wincentego Flaka o charakterze historyczno-patriotycznym:

Ołtarz ofiarowany Ignacemu Mościckiemu, 1930 r. – prawdopodobnie zaginiony

„Ołtarz Piłsudskiego” – dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oddz. w Radomiu, 1937, ob. zbiory Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Ołtarz polowy dla Prezydium Rady Ministrów, 1935, eksponat Muzeum Polskiego w Rapperswilu przekazany do Muzeum w Łowiczu

Rzeźba – „Godło Polski”, wykonana na zlecenie burmistrza Zwolenia, ob. własność Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu


[1] M. Szewczuk, Po jubileuszu 90- lecia Muzeum w Radomiu, „Muzealnictwo”, 2015, 56, s. 125.

[2] J. Skotnicki, Przy sztalugach i przy biurku, Warszawa 1957, s.309-310.

[3] M. Przeździecka, Wincenty Flak – rzeźbiarz samouk, „ Polska Sztuką Ludowa”, 15, 1961, 1, s.41-46; R. Reinfuss, Z badań nad sztuką ludową w Radomskiem, „Polska Sztuką Ludowa”, 9, 1955, 1, s. 23-51; K. Rapacz, Wincenty Flak, rzeźbiarz z Zielonki Nowej, „Orli Lot”, 1939, 4, s. 50-52.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .