Zamknij

Pierwszy Kongres Muzealników Polskich

Pierwszy Kongres Muzealników Polskich

Idea i wola zorganizowania Kongresu została ogłoszona podczas 15-lecia Stowarzyszenia Muzealników Polskich. List intencyjny podpisano 30 lipca 2014 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Idea i wola zorganizowania Kongresu została ogłoszona podczas 15-lecia Stowarzyszenia Muzealników Polskich. List intencyjny podpisano 30 lipca 2014 r.
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sygnatariuszami, obok Pani Minister, było pięć instytucji i stowarzyszeń: Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowe Centrum Kultury. Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Gośćmi specjalnymi byli: profesor Hans-Martin Hinz, przewodniczący Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz dr Jan Carstensen, przewodniczący Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM).

Zwołanie Kongresu uznaje się za wyraz dojrzałości środowiska muzealniczego w Polsce i jego gotowości do podjęcia wyzwań stawianych muzeom przez współczesną rzeczywistość. Kongres zrodził się z potrzeby dialogu ze społeczeństwem oraz decydentami na temat roli i znaczenia muzeów w dzisiejszym świecie oraz z intencją – sygnalizując w wielkim skrócie i uproszczeniu – spowodowania zmian systemowych, które uporządkowałyby funkcjonowanie polskiego muzealnictwa, uwolniły je od groźby upolitycznienia, strywializowania a także pauperyzacji, odpowiedziały na widoczne w statystykach i rosnące społeczne zapotrzebowanie. Szczególne aspekty określono następująco:

- zdiagnozowanie sytuacji polskiego muzealnictwa i jego ustroju,

- wskazanie czynników, które utrudniają lub uniemożliwiają skuteczne wykonywanie przez muzea społecznego posłannictwa,

- podkreślenie roli muzeów w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego,

- zaproponowanie w formie uchwał rekomendacji legislacyjnych i programowych, inicjujących niezbędne zmiany,

- zamanifestowanie, iż muzealnicy rozumieją współczesność i poszukują nowoczesnych zastosowań w swojej działalności.

Dziś I Kongres Muzealników Polskich jest już za nami – odbywał się w Łodzi w dniach 23–25 kwietnia, zakończył się w minioną sobotę ok. godziny 17. Co po nim? Oby nie przeszedł do historii tylko ze względu na bezprecedensowość, wymiar i rozmach, oby wydarzenie to, w którym uczestniczyło 1200 osób, nie tylko sformułowało i ogłosiło postulaty, ale i miało moc uruchomienia działań sprawczych.

Kongres mówił jednym głosem, dowodzącym zwartości środowiska i żywotności podejmowanej problematyki, a widoczne różnice, jasno stawiane kwestie dotyczące szczegółów, potwierdzały istnienie koniecznej refleksyjności. Osiem uchwał przygotowanych przez Komitet Programowy Kongresu przyjęto większością (średnio licząc) na poziomie ponad osiemdziesięciu procent głosów. Uchwały są głównym osiągnięciem zgromadzenia, a dotyczą:

1. istoty muzeum, muzealiów, zawodu muzealnika i organizatorów muzeów,

2. zasad bezpieczeństwa ekonomicznego muzeów,

3. zasad awansu zawodowego i naukowego oraz uposażenia muzealników,

4. potrzeby przyjęcia spójnej polityki gromadzenia i ochrony zbiorów,

5. potrzeby wsparcia przez instytucje państwowe procesu cyfryzacji zbiorów polskich muzeów i społecznego udostępnienia rezultatów cyfryzacji,

6. potrzeby wypracowania zasad wspierania zadań muzeów przez działające w ich otoczeniu organizacje społeczne i osoby prywatne,

7. zbiorów muzealnych utraconych i przemieszczonych w granicach współczesnej Polski,

8. zbiorów muzealnych powstałych w całości lub w części po 1944 roku w rezultacie przeprowadzenia reformy rolnej i nacjonalizacji nieruchomości ziemskich.

Z satysfakcją wypada też podkreślić, że w toku dyskusji panelowych czy końcowej debaty plenarnej potwierdzenie znalazło, iż środowisko mocno trwa przy kodeksie etyki muzealnej, niezagrożone są wartości takie jak rzetelność badawcza czy pietyzm w postępowaniu z muzealiami, że niezależnie od rodzaju
i sposobu realizowania misji – muzeum to wciąż najpierw i do końca – muzealia, wiedza o nich i troska o nie.

Pierwszym materialnym efektem Kongresu będzie wydawnictwo, zbierające wszystkie wystąpienia i głosy w dyskusji. Uczestnicy Kongresu zaakceptowali także propozycję opracowania raportu o stanie polskiego muzealnictwa. Raport będzie punktem wyjścia do dalszej pracy nad poprawą działalności muzeów
w Polsce.

W kongresie uczestniczyli m. in. przedstawiciele muzeów radomskich – Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Więcej wiadomości: http://www.kongresmuzealnikow.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .