Zamknij

Małgorzata Cieślak-Kopyt, Archeologia w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Dział Archeologii istnieje w radomskim muzeum od 1964 roku. Został powołany przez ówczesnego dyrektora Annę Apanowicz, która na stanowisku kierownika działu zatrudniła młodego absolwenta Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - Wojciecha Twardowskiego. Pełen wiedzy i pasji archeologicznej młody badacz stworzył dział o profilu terenowym, gromadząc z czasem ogromny zbiór zabytków. Prowadził liczne badania powierzchniowe oraz ratownicze badania wykopaliskowe w regionie i na terenach sąsiednich. Najważniejsze z nich to m. in. wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe na ulicy Limanowskiego, ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej na Wośnikach i wiele innych. Współpraca z ekspedycjami archeologicznymi innych instytucji naukowych zaowocowała m. in. udziałem muzeum w badaniach Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu np. na gotycko-renesansowym zamku.

Równolegle, od początku istnienia, dział gromadził liczne materiały z badań innych ośrodków archeologicznych np. wielki zbiór artefaktów z wczesnośredniowiecznych osad radomskich i grodziska Piotrówka, którego pozyskaniem zajmowała się Ekspedycja Radomska IHKM PAN w Warszawie. Najważniejsze z nich będą wykorzystane przy realizacji nowej, wielkiej wystawy archeologiczno-historycznej pt. "Skąd nasz ród? Wczesne średniowiecze w krainie między Wisłą, Pilicą a Kamienną".

Lata 80. i początek 90. to okres dużych przedsięwzięć terenowych działu. Prowadzono wówczas systematyczne badania na wybranych, szczególnie ważnych dla regionu stanowiskach. Należy wymienić przede wszystkim prace związane z okresami lateńskim i rzymskim (IV w. p. n. e.- IV w. n. e.). Odkryto i zbadano całkowicie dwa znaczące dla pradziejów ziem polskich stanowiska epoki żelaza.

Gulin - Młyn nad Radomką, to funkcjonująca przez wiele stuleci nekropola (IV w. p.n.e.-II w. n. e.). Składano tu spalone szczątki zmarłych kultury pomorskiej (grobów kloszowych), a później kultury przeworskiej. Przez krótki okres czasu ludność obu kultur zamieszkiwała równocześnie sąsiednie osady (?) i wspólnie chowała swoich zmarłych zachowując odrębne zwyczaje.

Drugie z nich to nekropola przeworska z późnego okresu rzymskiego (III-V w.n.e.) w Brzeskach nad Drzewiczką "Piekielna Górka". Odkryto tu liczne dowody ścisłych kontaktów miejscowego plemienia z północnymi Gotami, prowincjami Imperium Rzymskiego oraz terenami zakarpackimi (Dakowie). Róźnorodne obyczaje pogrzebowe zaobserwowane na cmentarzysku np. kamienny krąg czy rozpraszanie spalonych szczątków zmarłych zmusza nas do zastanowienia się nad ich pochodzeniem etnicznym.

Podsumowaniem badań nad kulturą przeworską stała się wystawa "W kraju Ligii i Ursusa" zrealizowana w 2002 roku, wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki. W następnym roku wystawa radomska stała się częścią składową wydarzenia międzynarodowego pt. "Wandalowie". Polsko-niemieckie przedsięwzięcie kilku instytucji kultury: Centrum Kultury Dolnej Saksonii w Bevern, Muzeum Zamojskiego oraz Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie otrzymało I nagrodę MKiS w 2004 roku.

Regionalne pasje pracowników muzeum zainspirowały ich do wspomnianego wyżej przedsięwzięcia pt. " Skąd nasz ród?". Zamiarem autorów jest przybliżenie mieszkańcom regionu naszych korzeni, które sięgają wcale nie tak głęboko w przeszłość, jak zwykło się do niedawna uważać. Pokażemy więc kolejny etap w historii regionu, czyli wczesne średniowiecze. Są to czasy, kiedy na opustoszałych po odejściu plemion starożytnych ziemiach pojawili się Słowianie. Po stosunkowo krótkotrwałym okresie plemiennym Słowianie zdołali dołączyć do chrześcijańskiej Europy. Pokażemy charakterystyczne cechy czasów plemiennych oraz proces budowania państwa przez pierwszych Piastów. Ważnymi działami wystawy będą elementy kultury duchowej związanej z wierzeniami Słowian pogańskich oraz początkami chrześcijaństwa widocznymi w zmianach w obyczajowości związanej z rytuałami pogrzebowymi oraz sakralnej architekturze romańskiej.

Na wystawę zapraszamy od końca lutego 2006 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .