Zamknij

Adam Zieleziński, Malarstwo nieprofesjonalne

Kolekcja polskiego malarstwa nieprofesjonalnego, gromadzona w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego od 1979 roku liczy blisko 600 obiektów. Wszystkie interesujące zjawiska artystyczne w tej twórczości występujące są w niej reprezentowane. Część prac powstała w kręgu sztuki naiwnej, część możemy umieścić w nurcie sztuki psychopatologicznej, inne wywodzą się z tradycji sztuki ludowej, są też skrajnie indywidualistyczne dzieła surowe-l`art brut.
Jednym z atutów tej kolekcji jest jej wielka różnorodność. Jedynym kryterium doboru do niej prac jest ich wysoki poziom artystyczny. Sztuka inna często umieszczana jest w kontekstach socjospołecznym, psychologicznym i terapeutycznym. Muzeum interesuje wyłącznie jako zjawisko artystyczne, pełnoprawne i mogące być porównywane z wszelkimi innymi przejawami ludzkiej aktywności twórczej. Dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych nie przesądza o tym, czy ktoś artystą jest, czy nie. Wyraźnie potwierdzają to dzieła z tej kolekcji i ich autorzy. Są wśród nich wszyscy uznani przez krytyków i odbiorców za najwybitniejszych na tym polu: Nikifor, Ociepka, Wawro, Holen, Rząb, Miklasiewicz, Wałęga, Okoń i 50-ciu innych. Dużą część ilustracji świetnego albumu Aleksandra Jackowskiego Sztuka zwana naiwną, najpełniejszej i komplementarnej pozycji poświęconej sztuce innej w Polsce, stanowią reprodukcje prac z kolekcji radomskiej. Była ona podstawą dwu największych wystaw sztuki z tego zakresu, pokazywanych w Radomiu, Warszawie, Toruniu, Lwowie, Nowym Sączu oraz polskiej ekspozycji na Światowym Triennale Sztuki Naiwnej Insida 94 w Bratysławie i Norymberdze. Tak o kolekcji pisał Aleksander Jackowski, ekspert i znawca: \"Doskonały, dobrze wyselekcjonowany zestaw prac zebrało Muzeum im. J. Malczewskiego wysuwając się na czołowe miejsce w kraju...\"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .