Zamknij

Wystawa w Domu Ludowym: "Kobieta, matka, żona, społecznica"

Wystawa w Domu Ludowym:

Wystawa prezentowana była od 24 maja do 10 sierpnia 2014 roku w Domu Ludowym z Jedlini-Poświętnego.

Wystawa prezentowana jest do 15 sierpnia 2014 r.

Wystawa prezentuje obrazy, wykonane w różnych technikach malarskich (olej na płótnie, akryl na płótnie, pastel na kartonie, akwarela na kartonie), ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Prace powstały w trakcie warsztatów malarskich zorganizowanych w czerwcu 2012 roku w Przewięzi k. Augustowa. 13 plener malarski organizatorzy zdecydowali poświęcić kobietom.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego powstało w 1984 r. Jest placówką naukowo-badawczą, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego. W obszarze zainteresowań Muzeum znajduje się działalność partii i stronnictw politycznych, wszelkich organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych, spółdzielczych i innych tworzonych w środowisku wiejskim, rozwijających różnorodne formy pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej.

Tradycja organizowania przez MHPRL plenerów malarskich trwa już 8 lat. Ich główną ideą jest zainteresowanie współczesnych artystów przeszłością wsi i ruchu ludowego, celem zaś uwiecznienie i upamiętnienie tej tematyki. Warsztaty malarskie znalazły już uznanie w środowisku malarzy i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym liczba uczestniczących w nich artystów, a nade wszystko rezultaty w postaci wystaw poplenerowych oraz ponad 400 prac powstałych w trakcie tych lat.

Wystawa zorganizowana w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu prezentuje jedynie część prac powstałych w trakcie 13 pleneru malarskiego w Przewięzi. Ze względu na charakter naszej instytucji na wystawę wybrane zostały obrazy ukazujące wizerunek kobiet wiejskich. Przedstawione są w różnych sytuacjach i momentach życiowych, często w stroju ludowym, co podkreśla ich szczególną więź z kulturą tradycyjną. Zgromadzone na wystawie prace prezentują przede wszystkim tradycyjne role kobiety w rodzinie, utożsamiane głównie z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Artyści ukazują kobiety w trzech aspektach.

Pierwszy z nich, i zdaje się najważniejszy, to obraz kobiety jako matki-opiekunki, troskliwie otulającej swoje dzieci. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza, zarówno dawniej jak i obecnie, stanowi istotny punkt odniesienia w życiu kobiety. Rola ta nie ograniczała się tylko do opieki nad dziećmi, kobiecej pieczy podlega również opieka nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, co bezpośrednio łączy się z kolejnym przedstawieniem kobiety w poplenerowych pracach.

Drugim motywem dominującym w pracach artystów jest przedstawienie kobiety przy pracy na polu oraz w obejściu. Prace gospodarskie, zdeterminowane wprawdzie tradycyjnym podziałem na kobiece i męskie, pokazują czynności wykonywane przez kobiety jako wyjątkowo ciężkie, często przekraczające ich fizyczne możliwości. Artyści podkreślają tym samym heroizm kobiet, zmuszonych przez los do pracy ponad siły.

Kolejna grupa przedstawień związana jest z tradycyjną i religijnością. Malarze ukazują kobiety pogrążone w modlitewnej zadumie, wypełniające religijne obowiązki, a tym samym dbające o podtrzymanie i przekazanie tradycji kolejnym pokoleniom. Podkreślają także matriarchalny charakter kultury ludowej, w której to właśnie kobieta stała na straży tradycyjnych wartości i dbała o przestrzeganie podstawowych zasad także w wymiarze społecznym.

Uzupełnieniem ekspozycji malarskiej są eksponaty ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej, wśród których znajdą się przedmioty ściśle powiązane z kobietami. Przedmioty te związane są zarówno z pracą jak i z religijnością oraz ze spędzaniem czasu wolnego, dbaniem o urodę.

Wystawa prezentowana byłą od 24 maja 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .