Zamknij

Przegląd twórczości artystów nieprofesjonalnych regionu radomskiego

Przegląd twórczości artystów nieprofesjonalnych regionu radomskiego

Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza ponownie do oglądania wystawy od 1 lipca do 4 października 2015 r. w Domu Ludowym z Jedlini-Poświętnego.

Założeniem wystawy jest pokazanie tego, co znajduje się w kręgu zainteresowań współczesnej sztuki nieprofesjonalnej, kierunku, w którym zmierza współczesne wytwórstwo. Na wystawie znajdą się eksponaty z dziedziny rzeźby, ceramiki, kowalstwa, malarstwa, plecionkarstwa, plastyki obrzędowej i dekoracyjnej, haftu i koronki. Dziedziny te mają
w Radomskiem wieloletnią tradycję, ale też i nie ustrzegły się zmian w nich zachodzących, ewoluowały na przestrzeni lat. Dawne umiejętności i wykorzystywane wzory są bowiem przetwarzane i przystosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Tradycyjne motywy występują obok tematów aktualnie interesujących twórcę lub generowanych gustem odbiorcy.

Autorzy prac reprezentują współczesnych twórców nieprofesjonalnych z obszaru Radomskiego – aktywnie tworzących i prezentujących swoje prace w rozmaitych przeglądach, wystawach, targach, jarmarkach oraz festiwalach sztuki ludowej i rękodzieła, biorących udział w konkursach. Wielu z nich współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej, uczestnicząc w organizowanych przezeń imprezach i warsztatach.

Eksponaty znajdujące się na wystawie zostały wybrane przez ich autorów – z założenia ma ona umożliwić twórcom zaprezentowanie swoich aktualnych prac, inspiracji, ulubionych tematów, tak, aby były one jak najbardziej dla nich charakterystyczne, reprezentatywne.

Okres udostępniania wystawy: od 17 kwietnia do 10 maja 2015 r. oraz od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

msz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .