Zamknij

Jan Paweł II. Człowiek, Polak, święty

Jan Paweł II. Człowiek, Polak, święty

Wystawa Jan Paweł II. Człowiek, Polak, święty jest pokonkursową prezentacją prac nadesłanych przez twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego z terenu regionu radomskiego na konkurs o tym samym tytule. Wernisaż wystawy odbędzie się 24 kwietnia 2014 o godzinie 16.45

Wystawa Jan Paweł II. Człowiek, Polak, święty jest pokonkursową prezentacją prac nadesłanych przez twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego z terenu regionu radomskiego na konkurs o tym samym tytule. Cele konkursu oraz wystawy to przede wszystkim pragnienie uczczenia pamięci wybitnej postaci Jana Pawła II z okazji Jego kanonizacji, a także dokonania przeglądu oryginalnej twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej naszego regionu. Prezentowane prace to pogłębiona refleksja na temat wpływu Papieża Polaka na codzienne życie, ich postawę obywatelską, rodzinną i osobistą. Wernisaż wystawy odbędzie się 24 kwietnia 2014 o godzinie 16.45

Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się w dniu szczególnym, będzie to Niedziela Miłosierdzia Bożego przypadająca na 27.04.2014 r. To właśnie Papież z Polski ustanowił to święto dla upamiętnienia mistycznych objawień siostry Faustyny Kowalskiej. W tym dniu w Watykanie, będzie miała miejsce uroczystość religijna podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.

Dla uczczenia tak wyjątkowego momentu dla polskiej historii i kultury Muzeum Wsi Radomskiej zorganizowało konkurs skierowany do twórców nieprofesjonalnych. Ideą wiodącą było nawiązanie do tradycji religijnej sztuki ludowej związanej z zaistnieniem w powszechnej wiadomości świętego wyjątkowo bliskiego wszystkim Polakom.

Sztuka nieprofesjonalna zajmuje w polskiej kulturze ludowej bardzo ważne miejsce nie tyle ze względu na wartości artystyczne które sobą reprezentuje a głównie ze względu na treści jakie zawiera. Dzieła sztuki nie tyle pełniły we wnętrzu domu funkcję estetyczną, ale przede wszystkim kultową: obrazy, rzeźby, figury były rodzajem pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem a nawet w sensie bardziej dosłownym bliskimi ludziom świętymi, którzy mieli otaczać wiernych swoją opieką. Zawsze odnosiły się do religijnego charakteru społeczności wiejskiej. Stanowiły uosobienie świętości – sacrum.

Zwyczajowo ludowe przedstawienia religijne powiązane były z oficjalną sztuką kościelną. W większości niepiśmienni artyści pozbawieni dostępu do literatury inspiracje czerpali głównie z obrazów, rzeźb, modlitewników, druków dewocyjnych, dostępnych w pobliskich kościołach, miejscach kultu czy centrach pielgrzymkowych. Zdecydowanie największy rozkwit polskiej sztuki ludowej przypada na wiek XIX, szczególnie okres pouwłaszczeniowy. Z tego właśnie okresu pochodzą najwybitniejsze dzieła sztuki ludowej, w większości anonimowe.

Warto przypomnieć, że Muzeum wielokrotnie organizowało konkursy, których adresatem byli twórcy nieprofesjonalni, a tematem przewodnim postaci i działalność wybitnych Polaków. Nigdy nie interesowało nas wyłącznie przedstawienie sylwetki, a raczej szerszy kontekst życia i pracy. Podobnie w tegorocznym konkursie kluczowym problemem było zaobserwowanie w jaki sposób twórcy nieprofesjonalni postrzegają postać Jana Pawła II, jaki jest stosunek Polaków do jego dokonań. Naszym założeniem było sprowokowanie artystów do refleksji nad życiem, myślą i działalnością Jana Pawła II, a także historią jego pontyfikatu.

Konkurs spotkał się z szerokim odbiorem wśród twórców. Pośród nadesłanych prac oglądać można typowe dla sztuki ludowej dzieła z dziedziny: malarstwa, rzeźby w drewnie, kowalstwa artystycznego, ceramiki oraz haftu a także prace wykonane stylem mieszanym, łączące tradycję z nowoczesnymi formami. Tak szeroki przekrój technik artystycznych stwarza możliwość zaobserwowanie rozwoju współczesnej twórczości nieprofesjonalnej. Prace konkursowe nadesłano z całej Polski a artyści należą do różnych grup wiekowych co wskazuje, że wartości głoszone przez Ojca Świętego mają charakter uniwersalny.

Postać Papieża Polaka nie tylko fascynuje ale przede wszystkim budzi dumę i patriotyzm związany z przynależnością do tego samego narodu. Dzieła plastyczne wykonane z okazji konkursu są tylko niewielkim elementem narodowego dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II.

Prace zgłoszone do konkursu:

Bernacik Magdalena - Święty Jan Paweł II

Błosiński Zdzisław - Święty Jan Paweł II

Dąbrowska Anna - Papież

Drachal Barbara - Uwielbienie

Grudzień Stanisław - Błogosławiony Jan Paweł II

Klimczak Elżbieta - Jan Paweł II ze złożonymi rękami. Jako już święty, Jan Paweł II który tuli do siebie, Jan Paweł II który nas Błogosławi

Kudlak Lucyna - Bazylika

Kurasiewicz Zbigniew - Kanonizacja Jana Pawła II

Lisowski Marian - Jan Paweł II

Mędra Mariusz – Papież, Człowiek, Święty

Ostrowska Maria - Łowca ludzkich serc

Ostrowski Janusz - Jan Paweł II

Potocka Grażyna - Papież Jan Paweł II

Rychlicki Artur - Rybak

Seweryński Czesław - Duch Święty zstąpi i odnowi oblicze tej ziemi

Sławiński Andrzej - Feretron Totus Tuus

Sobień Adam - Przyszłość Polski zależy od nas

Solecki Krzysztof - Krzyż papieski

Stoch Agnieszka – Człowiek wiary

Styś Leokadia - Ojciec Święty w młodości

Szafranek Krystyna - Pozdrowienia z nieba

Szczudlińska Joanna - Jan Paweł II

Śledź Genowefa - Papież

Winiarski Paweł - Krzyż ze świecznikiem Jana Pawła II

Zielińska Marlena - Jan Paweł II - droga

Zieliński Andrzej - Jan Paweł II - kapliczka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .