Zamknij

Zielone Świątki

Zielone Świątki

Zesłanie Ducha Świętego, potocznie zwane Zielonymi Świątkami, to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt Kościoła katolickiego. Wedle Nowego Testamentu, w pierwszą po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa Pięćdziesiątnicę na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił, w postaci ognistych języków, Duch Święty. Wydarzenie to uznawane jest za początek Kościoła. Zielone Świątki początkowo łączono z Wielkanocą, ale od IV w. obchodzi się je jako odrębne święto, w niedzielę (do lat 50. XX w. również poniedziałek był dniem świątecznym), siedem tygodni po Zmartwychwstaniu Pańskim. W katolickim terminarzu obchodów liturgicznych uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest wypełnieniem i zakończeniem świąt Paschy.

Zielone święto jest pełną radości celebracją życia i młodości, a swoje korzenie ma w przedchrześcijańskich zwyczajach, prawdopodobnie wywodzących się z pogańskiego święta wiosny, obchodzonego w czasie wegetacji roślin. W ludowym kalendarzu obrzędowym termin ten z obchodami kościelnymi łączy obrzędy powitania wiosny, święta rolnicze i pasterskie, a przede wszystkim wróżebne praktyki agrarne, mające zapewnić urodzaj.

W dzień poprzedzający Zielone Świątki, w całej Polsce rozpowszechniony był zwyczaj majenia domostw zielonymi gałązkami, najczęściej tataraku i brzozy, choć zależnie od regionu można było użyć lipy, leszczyny, dębiny, klonu, kasztanowca, buczyny lub topoli. We wspomnieniach mieszkańców podradomskich wsi wyczytać możemy, że na ten dzień: „[…]przybierano dom i obejście tatarakiem. Tatarak rozsypywano na ścieżce prowadzącej od furtki do domu. W domu natomiast zdobiono nim okna. Stawiano kiście tataraku na parapecie po obu stronach okna. Wstawiano go do wody nalanej w flakony”[1], „[...] gospodarze sprzątali zagrody, a gospodynie w domu. Następnie młodzi przynosili z lasu brzozy, osikę, tatarak i gaili tym domy, po czym szli do kościoła na mszę”[2]. Przed zielonym świętem „dom musiał być wysprzątany, założony czysty obrus, wełniane kilimy na łóżkach”[3], a glinianą  podłogę wysypywano żółtym piaskiem „[…] żeby było ładniej”[4]. Zieleniną „wyściełano dróżki tatarakiem od bramy do domu”[5], strojono ściany pomieszczeń inwentarskich oraz przydrożne kapliczki i krzyże. Majenie domów i zagród na terenie Polski ma kilkusetletnią tradycję. Wiąże się z przeświadczeniem o apotropeicznych oraz przynoszących pomyślność, zdrowie i urodzaj mocach wiosennej zieleni. Wierzono, że młoda zieleń, życiodajne soki wiosennych gałęzi przynoszą powodzenie we wszelkich gospodarskich przedsięwzięciach i pobudzają wzrost wysianych w polu roślin. Uważano również, że mają właściwości magiczne – zabezpieczają obejścia oraz znajdujących się w nich ludzi i zwierzęta przed czarami, urokami, złymi duchami, ale również przed chorobami czy pożarem. Umiejscowienie roślin w okolicy drzwi (progów), bram i okien wskazywało na ich apotropeiczne funkcje, bowiem przestrzenie graniczne, poprzez swój bezpośredni kontakt z przestrzenią zewnętrzną,  postrzegane były jako niebezpieczne i narażone na działanie sił nieczystych. Zielone gałązki miały chronić całe domostwo i jego mieszkańców przed wtargnięciem nieszczęścia, zła czy choroby. Okres Zielonych Świątek jest właśnie czasem, w którym zawieszone zostają codzienne zasady porządkujące, a co za tym idzie zwiększa się aktywność istot magicznych.. Oprócz walorów estetycznych i właściwości magicznych, najbardziej popularna roślina pojawiająca się w kontekście Zielonych Świątek, czyli tatarak, posiada niezaprzeczalne właściwości lecznicze oraz przeciwinsektowe. Ponadto rośliny, którymi majono zagrody oraz kapliczki i krzyże przydrożne, mimo iż nie były poświęcone, jako takie były traktowane. Wystarczyło, że „uczestniczyły” one w uroczystości Zielonych Świąt. Tak samo jak inne poświęcone przedmioty, zielonoświątkowe rośliny nie mogły być wyrzucane, lecz należało je spalić.

Obecnie chyba już nikt nie wierzy w czarodziejską moc majowych, zielonych gałęzi. Do dziś, w imię tradycji, w zagrodach wiejskich, jak i w miejskich domach i kościołach, pojawiają się dekoracje z brzozowych gałązek oraz dzbany ze świeżym tatarakiem.

 

[1] Inf. z wsi Bartodzieje, wyw. z Archiwum MWR.

[2] Inf. z wsi Tomaszówka, wyw. z Archiwum MWR.

[3] Inf. z wsi Jastrzębia, wyw. z Archiwum MWR.

[4] Inf. z wsi Solec, wyw. z Archiwum MWR.

[5] Inf. z wsi Tomaszówka, wyw. z Archiwum MWR.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .