Zamknij

"Zerówki" w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Uczniowie tzw. "zerówek" dołączają do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w programie "Kulturalna Szkoła na Mazowszu". Departament Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie opracował program pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, umożliwiający uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów (w cenie 1 zł brutto) do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

W programie mogą teraz też uczestniczyć dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. "Kulturalna szkoła na Mazowszu" to propozycja dla szkół z terenu Województwa Mazowieckiego - zorganizowanych grup szkolnych i ich opiekunów (liczba opiekunów zgodna z limitem określonym w §4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży).

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1601/438/23 z 26 września 2023 r., zmieniającą uchwałę w sprawie programu.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, rozszerzył grupę beneficjentów programu o dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • rozszerzono grupę beneficjentów Programu o dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.

 

  • preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).

Dodatkowe informacje o zasadach uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zgłoszeń rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, można uzyskać bezpośrednio w Muzeum Wsi Radomskiej, które realizuje program.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej instytucji kultury.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

1. dokonania rezerwacji terminu (online, wraz z potwierdzeniem numeru rezerwacji)

2. pobranie zamieszczonego formularza

3. dostarczenie do sekretariatu muzeum wypełnionego formularza w formie papierowej lub elektronicznej (na adres e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl). W ostatniej rubryce formularza zgłoszeniowego ("Rodzaj, zakres oraz nazwa oferty /np. warsztatów, lekcji muzealnych, spektakli, wystaw/ ") należy wpisać tytuł zarezerwowanej lekcji muzealnej i/lub zwiedzanie z przewodnikiem.

Program realizowany będzie: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informujemy, że w przypadku złożenia przez szkoły wniosku w 2023 r., w którym wyrażały chęć   uczestnictwa w Programie w 2024 r., akceptowany będzie dotychczasowy formularz, tj. obowiązujący do 31 grudnia 2023 r.

Zachęcamy do udziału! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI

 

Załączniki:

Program Kulturalna szkoła na Mazowszu

Wykaz instytucji kultury biorących udział w Programie

Formularz zgłoszeniowy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .