Zamknij

Różne gatunki ptaków i ssaków w skansenie

Różne gatunki ptaków i ssaków w skansenie

Lisy, sarny, czy dziki – radomski skansen często odwiedzają dzikie zwierzęta. Na terenie Muzeum Wsi Radomskiej można spotkać różne gatunki ssaków i ptaków. Los tych zwierząt jest nam bliski, szczególnie podczas zimy i niskich temperatur.

Zima to okres ciężki nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt, szczególnie tych dziko żyjących. Chociaż niestraszny jest dla nich mróz, do którego natura przystosowała ich hojnie, to jednak pomoc człowieka jest potrzebna.

Czy rzeczywiście zwierzęta te potrzebują pomocy człowieka, by przetrwać ciężką zimę? Jaka pomoc jest potrzebna? – o tym opowiada Paweł Wójcicki pracownik Działu Inwentaryzacji i Dokumentacji Zbiorów. Rozmawia Magdalena Gliszczyńska

 

Ze względu na zróżnicowane warunki siedliskowe, jakie występują w muzeum, zadomowiły się u nas rożne gatunki ssaków i ptaków. Jedne z nich są tu na stałe, a inne sezonowo.

Jeżeli chodzi  ssaki to na stałe występują sarny, zające, lisy , będące utrapieniem mieszkańców muzealnego kurnika, kuny mieszkające w budynkach gospodarczych i wiewiórki, których w ostatnim czasie jest coraz mniej. W okresie jesiennym gromadzą pokarm taki jak żołędzie oraz orzechy na zimę w ziemnych kryjówkach, szyszki poutykane pod korą drzew. Oczywiście nie o wszystkich pamiętają , tym samym przyczyniając się do rozsiewania drzew. Zimę spędzają w dziuplach przez większość czasu śpią. Idealne warunki bytowania znalazły sobie także bobry , które zadomowiły się na mokradłach, Szczególnie we znaki daje się ich działalność jako budowlańców tam na rzece i stawach w celu spiętrzenia wody niezbędnej do budowania swoich domostw zwanych żeremiami, kopią również w  groblach  nory, czym powodują upust wody ze stawów. Ślady ich działalności są widoczne na terenie muzeum w postaci ściętych drzewa takich jak olchy , wierzby czy osiki z których gałęzie wykorzystywane są budowy swoich siedzib, tam  oraz jako pokarm gromadzony w żeremiach na okres zimowy. Gościnnie odwiedzają teren muzeum również dziki, które nie są zbytnio mile widziane ze względu na ich upodobania w poszukiwaniu pokarmu. Szukając larw, pędraków i nornic buchtują w ziemi niszcząc w ten sposób tereny zielone. Za stołówkę obrały sobie również muzealne uprawy ziemniaków, które w krótkim czasie został w dużej części zniszczone.

Jeżeli chodzi o ptaki to występują tu sikorki, dzięcioły zwane również lekarzami drzew, żywiąc się larwami znajdującymi się pod korą a także sójki, w ostatnim czasie ich populacja uległa zmniejszeniu. Wbrew powiedzeniu iż wybiera się jak sojka za morze , ptaki te nie odlatują lecz pozostają u nas na zimę. Podobnie jak wiewiórki na okres zimowy gromadzą sobie pokarm w ziemnych spiżarniach oraz czaple, kosy, szpaki, zimorodki, których populacja w Polsce jest bardzo nieliczna. Sezonowo gniazdują gołębie grzywacze, dzikie kaczki, łyski przylatują również gile. Na niebie możemy zaobserwować jastrzębie. Wiosną regularnie przylatują łabędzie, ale niestety na krótko.  

Podczas mroźnych i śnieżnych zim pomoc ze strony człowieka jest jak najbardziej wskazana. Ze względu na dużą pokrywę śnieżną zwierzyna nie jest w stanie dokopać się do naturalnego pokarmu znajdującego się pod śniegiem, w szczególności małe ptaki. W tym celu w muzeum wieszane są karmniki. Podczas dokarmiania należy pamiętać o kilku zasadach; pokarm musi być świeży. Najbardziej wskazane są nasiona słonecznika, prosa, orzechy, konopie oraz  mielona kukurydza. Jako pokarm energetyczny możemy wieszać słoninę, warunkiem jest, aby nie była solona. Nie powinniśmy dokarmiać chlebem, gdyż szybko pleśnieje co może być przyczyną dolegliwości układu pokarmowego. Ponadto dla saren znajduje się paśnik, w którym wykładane jest siano oraz owies. Na terenie muzeum znajdują się również budki lęgowe dla ptasiej drobnicy oraz skrzynki dla sów i jeżyków.

W większości zwierzęta te nie stanowią zagrożenia dla ludzi, czasami może to być zupełnie odwrotnie to zwiedzający powinni pozostawić w spokoju gniazda ptaków znajdujące się na drzewach oraz nie dotykać świeżo urodzonych  koźląt sarnich. Widząc samicę dzika – lochę z młodymi również nie należy się zbliżać, gdyż w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci może zachować się agresywnie. U lisów może występować wścieklizna, ale od kilku lat cyklicznie rozrzucana jest doustna szczepionka, dzięki której w znacznym stopniu ograniczono rozprzestrzenianie się tej choroby, ale na wszelki wypadek należy unikać zbliżania się do tych zwierząt.

Więcej informacji o gatunkach ssaków i ptaków występujących na ternie muzeum, możemy znaleźć na naszej stronie internetowej. W artykule pod linkiem:

https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/czy-dokarmiac-dzikie-zwierzeta/2733

Autor: Paweł Wójcicki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .