Zamknij

Rozmowa z autorem publikacji o rodzinie Dembińskich

Rozmowa z autorem publikacji o rodzinie Dembińskich

Dr Kamil Szpunar, autor nowej publikacji pt. "Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku. Genealogia - działalność publiczna - gospodarka", adiunkt w Dziale Architektury Ludowej Muzeum Wsi Radomskiej opowiada, o tym w jaki sposób powstała książka, na czym polega fenomen tego rodu, jakie wiadomości zostały zebrane.

Prezentowana książka autorstwa dr Kamila Szpunara pt. „Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku. Genealogia - działalność publiczna - gospodarka” poświęcona jest dziejom rodziny Dembińskich herbu Rawicz. Ród ten wywodzi się ze średniej szlachty, która w XVIII wieku awansowała w szeregi szlachty zamożnej, mając aspiracje do wejścia do grona magnaterii małopolskiej.        

         Książka oparta została na imponującej liczbie źródeł odnalezionych w wyniku żmudnej i szeroko zakrojonej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. Poczynione ustalenia wyjaśniają zawiłe kwestie genealogiczne tej mocno rozrodzonej familii, pogłębiają wiedzę na temat kwestii związanych z majątkowo-gospodarczymi działaniami szlachty małopolskiej w XVIII wieku, wypełniając wciąż poważny niedostatek w zakresie tego typu badań. Odnalezione i poddane analizie źródła przynoszą mnóstwo informacji wzbogacających wiedzę na temat poszczególnych miejscowości i zabytków dawnego województwa sandomierskiego i krakowskiego.

Z historykiem, autorem książki dr. Kamilem Szpunarem rozmawiała Magdalena Gliszczyńska

Promocja książki, połączona ze spotkaniem autorskim odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2024 r.  o godz. 16.00 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy czasowej „Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX w.” Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 22 lutego 2024r. do 15 maja 2024r. w Muzeum im. Oskara Kolberga . Tego dnia przypada także 210. rocznica urodzin Oskara Kolberga. W związku z tym w Domu Kultury w Przysusze odbędzie się uroczysta Gala na cześć prekursora polskiej etnografii i folklorystyki. Uroczystość zainauguruje rok Oskara Kolberga organizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej. Na scenie wystąpi Dawid Gonciarz. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w przysuskim DK.

Dr Kamil Szpunar – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adiunkt w Dziale Architektury Ludowej Muzeum Wsi Radomskiej. Autor wielu publikacji o tematyce regionalnej. Prowadzi badania dotyczące życia codziennego szlachty małopolskiej w XVIII wieku oraz kultury materialnej dawnej Polski.

 

 Książka dostępna jest w sklepiku znajdującym się przy kasach oraz online.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .