Zamknij

„Prace dekarskie na trzech obiektach muzealnych" - zakończone

„Prace dekarskie na trzech obiektach muzealnych

Zadanie „Prace dekarskie na trzech obiektach muzealnych” finansowane z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – kwota dofinansowania 224 880,00 zł

  • Prace dekarskie na stodole z Grójca

Celem robót dekarskich była zmiana poszycia dachowego  tzw. wieżyczki, znajdującej się w najwyższej części stodoły z Grójca. Strzecha została zastąpiona gontem drewnianym, łupanym, układanym podwójnie. Zakres prac obejmował także wykonanie kalenicy połaci głównych, na niżej położonych od wieżyczki częściach dachu Powierzchnia robót wyniosła 117,8 m².  Projekt wykonało Biuro Obsługi Inwestycji „Tomaszewski” ul. Norwida 3/5 m. 38, 94-024 Łódź. Natomiast prace budowlane prowadziła firma MODERN HOUSE Józef Stasiak  z siedzibą:  34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135. Roboty zostały wykonane w okresie: od 3.11.2020r.do 24.11.2020 r.  Umowa opiewała na kwotę brutto 61 231,70 złotych

  • Prace dekarskie na obiektach Okólnik z Solca i Obora z Alojzowa

Celem robót była wymiana strzechy słomianej, która ze względu na korozję biologiczną nie zabezpieczała obiektów przed wpływem opadów atmosferycznych.  Powierzchnia strzechy przewidzianej do wymiany wynosiła 338 m². Prace prowadzono w oparciu o program robót budowlanych, który przygotował kierownik Działu Architektury Ludowej MWR Andrzej Żytnicki. Prace dekarskie prowadził Zakład Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, z siedzibą 99-400 Łowicz, ul. Żołnierska 34. Roboty zostały wykonane w okresie: od 9.11.2020r.do 25.11.2020 r.  Umowa opiewała na kwotę brutto 153 842,00 zł

  • Nadzór inwestorski w kwocie brutto 5900,00 zł sprawowała  firma MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 , 87-800 Włocławek.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .