Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej ma szansę zdobyć ŽIVA AWARD

Muzeum Wsi Radomskiej ma szansę zdobyć ŽIVA AWARD

Muzeum Wsi Radomskiej ma szansę zdobyć ŽIVA AWARD.

To nagroda przyznawana przez organizatora konkursu – Międzynarodową Fundację Forum Kultur Słowiańskich, która wybiera najbardziej rozwojowe i innowacyjne praktyki w muzeach i miejscach dziedzictwa kulturowego spośród trzynastu krajów słowiańskich.

Ostatnio odwiedziły nas Olha Honchar dyrektor Memorial Muzeum of totalitarian regimes „Territory of Terror” we Lwowie oraz Andreja Rihter dyrektor Fundacji Forum Kultur Słowiańskich. Panie zasiadają w jury konkursu, dlatego też odwiedziły nasz skansen, by poznać specyfikę funkcjonowania placówki. Podczas zwiedzania Muzeum miały okazję zobaczyć uroki oraz bogactwo kulturowo-przyrodnicze tego niezwykłego muzeum na wolnym powietrzu.

ANDREJA RIHTER ze Słowenii: - Jestem dyrektorką Forum Kultur Słowiańskich, które jest fundatorem konkursu ZIVA Awards na Najlepsze Muzuem Słowiańskie. W tym roku mamy 10. edycję ZIVA Awards, co oznacza że jak dotąd rozdaliśmy już 9 nagród. Wybraliśmy 9 Najlepszych Muzeów Słowiańskich i 5 Najlepszych Obiektów Dziedzictwa Słowiańskiego. W tym roku kandydatem z Polski jest Muzeum Wsi Radomskiej i jesteśmy tutaj by zobaczyć dlaczego jesteście tak wyjątkowi oraz dlaczego i czy jesteście najlepszymi z najlepszych. Członkowie jury podejmą decyzję pod koniec czerwca. Najważniejsze jednak jest to, że jesteśmy tutaj i to muzeum jest częścią naszej przyszłej rodziny. Jestem pewna, że będziemy utrzymywali kontakty i kto wie, może w przyszłości zorganizujemy u was oficjalną ceremonię. Ponieważ macie bardzo jasną strategię i wiecie w jakim kierunku chcecie się rozwijać. Dotychczas Polska dostała aż 2 nagrody – Ciricoteka w Krakowie (w 2016 roku) i Muzeum Emigracji w Gdyni (w 2018 roku). Macie w Polsce najlepsze muzea spośród 14 krajów słowiańskich, chociaż teraz mamy tylko 12 krajów. Ważne jest to, że do 2016 roku żadne z tych krajów nie otrzymało nagrody EMA (European Museum Academy) dla najlepszego muzeum w Europie, a ZIVA ma na celu stymulację naszych muzeów do  kandydatury. W większości muzea słowiańskie nie zgłaszają się do konkursu EMA ze strachu przed barierą językową, przez niskie poczucie własnej wyjątkowości. Dlatego powstała ZIVA – żeby stymulować muzea do zaprezentowania się w języku angielskim lub ojczystym i zachęcić do dalszego działania i udziału w konkursie na Najlepsze Europejskie Muzeum. Liczę na to, że dzięki ZIVA za kolejne 10 lat coraz więcej muzeów słowiańskich będzie się zgłaszało do EMA.  

OLGA HONCHAR: - Razem z Andreją należymy do jury i odwiedziłyśmy was dzisiaj, ponieważ zgłosiliście się do konkursu na Najlepsze Muzeum Słowiańskie. Przyjechałyśmy, żeby zobaczyć jak muzeum działa, jak wyglądają wystawy i zajęcia edukacyjne, a także codzienna praca i wiele więcej.

(Tłumaczenie Jagoda Peregończuk)

Fundatorem Nagrody Živa jest Forum Kultur Słowiańskich (FSK). Zostało powołane w 2012 roku przez grupę ekspertów z krajów Forum Kultury Słowiańskiej. Jej nazwa pochodzi od słowiańskiej bogini Živa (znanej również jako Żiwia, Śiwa, Sieba lub Razivia), reprezentującej zasadę życia, piękna, witalności i płodności – a więc cechy ucieleśnione także w kulturach słowiańskich.

Dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich, wydała następujące oświadczenie: „Nagroda Živa ukazuje wrażliwość muzeów słowiańskich na rzecz zachowania, uznania i prezentacji ich dziedzictwa kulturowego. Docenia wysiłki małych i dużych, krajowych lub lokalnych lub innego rodzaju muzeów, które są świadome, że dobra i wartości kulturowe stanowią niezbędną inwestycję na teraźniejszość i przyszłość.

Partnerami projektu Živa Award są Europejska Akademia Muzealna (EMA) i liczne instytucje muzealne z różnych krajów słowiańskich.

Międzynarodowa Fundacja – Forum Kultur Słowiańskich (organizacja non-profit) z siedzibą w Lublanie w Słowenii powstała w 2004 roku z inicjatywy słowiańskich kręgów kulturowych.

Pod przewodnictwem dr Andrei Rihtera FSK od 20 lat na różne sposoby buduje mosty między krajami słowiańskimi. Do tej pory w ogromnym stopniu przyczynił się do promocji dialogu i kreatywności w różnych obszarach kultury – na poziomie słowiańskim i poza nim; do rozwoju współpracy i partnerstwa z różnymi organizacjami międzynarodowymi, instytucjami zajmującymi się dziedzictwem i edukacją, inicjatywami krajowymi i regionalnymi.

FSK tworzy, prezentuje i wspiera wspólne projekty kulturalne z zakresu literatury, językoznawstwa i tłumaczeń, muzealnictwa i archiwistyki, edukacji, teatru, architektury, filmu i muzyki oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W ten sposób Forum Kultur Słowiańskich przez prawie dwie dekady pomyślnie wymyśliło, zorganizowało i zrealizowało wiele różnorodnych projektów wielopartnerskich w różnych dziedzinach, takich jak: dziedzictwo kulturowe – projekt Nagrody Živa; literatura – 100 powieści słowiańskich; tłumaczenia – projekt SLAWA i wiele innych.

www.fsk.si

Największą wartością Nagrody Živa jest identyfikacja, ochrona i promocja najlepszych praktyk słowiańskich muzeów i skansenów w krajach słowiańskich, ich dziedzictwa kulturowego – ruchomego i nieruchomego, materialnego i niematerialnego.

Nagroda Živa jest ważną międzynarodową platformą kulturalną, która sprzyja dialogowi, komunikacji i tworzeniu sieci kontaktów, wymianie pomysłów, wiedzy i doświadczeń w kontekście: prowadzenia muzeów, ochrony i promocji zbiorów muzealnych oraz ich różnorodności, zrównoważonego rozwoju, społecznej roli muzeów, usług i zaangażowania w zaspokajanie potrzeb społeczeństwa poprzez zachęcanie do innowacji, kreatywności, uczestnictwa i otwartości społecznej.

Poza tym projekt Živa koncentruje się także na działaniach związanych z dziedzictwem niematerialnym, które odgrywa ważną rolę w misji współczesnych muzeów i wobec ich publiczności.

Nagroda Živa zawiera w sobie prawdziwie wielosłowiański wymiar kulturowy, który podkreśla postęp i zmiany w muzeach krajów słowiańskich w całej ich różnorodności, obejmując bogactwo ich wspólnego działania, komunikacji i działania.

Od czasu pierwszej Nagrody Živa w 2014 roku z roku na rok rośnie liczba muzeów słowiańskich biorących udział w konkursie Nagroda Živa.

Co daje Nagroda Živa?

  • Dzielenie się pomysłami i doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów i wzmacnianie relacji zawodowych z muzealnikami, współpracownikami i muzeami z krajów słowiańskich i nie tylko.
  • Odgrywanie aktywnej roli poprzez uczestnictwo w działaniach Živa (w roli prelegentów).
  • Zdobywanie nowej wiedzy i kontaktów, rozwijanie współpracy w ramach licznych działań FSK i forów otwartych takich jak warsztaty muzealne, seminaria, konferencje, szkoła letnia.
  • Korzyści płynące z promowania przez Projekt Nagrody Živa nominowanych i/lub zwycięskich muzeów w szerszym kontekście europejskim poprzez specjalną coroczną publikację Nagrody Živa, film wideo wyprodukowany przez FSK, stronę internetową FSK, jej linki i jej Public Relations w mediach, m.in. media społecznościowe i dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

(Tłumaczenie informacji o nagrodzie - Jakub Świtkiewicz)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .