Zamknij

Jan Wiśniewski - proboszcz z Borkowic

Jan Wiśniewski - proboszcz z Borkowic

Od 28 kwietnia 2023 odwiedzający Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze będą mogli zobaczyć wystawę pt. „Ksiądz Jan Wiśniewski”. Ekspozycja prezentująca sylwetkę księdza Jana Wiśniewskiego (1876-1943) – pisarza, społecznika, kolekcjonera, proboszcza w parafii Borkowce w latach 1913-1943.

Ksiądz Jan Wiśniewski (ur. 3 maja 1876 r. w Krępie - zm. 7 czerwca 1943 r. w Borkowicach) - historyk, literat, kolekcjoner, społecznik. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 r. Opracował m.in. 14 monografii dekanatów i parafii położonych obecnie w diecezji sandomierskiej, radomskiej, kieleckiej oraz archidiecezji częstochowskiej. Kolekcjonował artefakty o charakterze patriotycznym z zakresu malarstwa, historii, rzemiosła, medalierstwa, numizmatyki, sfragistyki. Zgromadził imponujący księgozbiór z okresu XVII-XIX w. Zbiory przekazał m.in. Bibliotece Jagiellońskiej, Towarzystwu Krajoznawczemu w Radomiu, Bibliotece Seminarium Duchownego i Muzeum Diecezjalnemu w Sandomierzu. W 1917 r. został mianowany kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej w Sandomierzu. W latach 1913-1943 był proboszczem w parafii w Borkowicach. Zainicjował powstanie parafii w Ruskim Brodzie, ufundował, wzniósł lub poświęcił kilkadziesiąt obiektów małej architektury sakralnej oraz pomników o charakterze historycznym.

Działalność ks. Jana Wiśniewskiego znajdowała uznanie w oczach współczesnych. Świadczą o tym kolejne wyróżnienia, które otrzymywał w latach trzydziestych XX w., m.in. odznaka honorowa za walkę o szkołę polską  (1930), złoty krzyż zasługi za osiągnięcia na polu pracy społecznej (1935), tytuł współpracownika Komisji Historycznej Polskiej Akademii umiejętności w Krakowie (1937) czy krzyż kawalerski orderu polonia Restituta za zasługi na polu pracy społecznej (1938).

Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszej, biograficznej – ukazane są koleje losu ks. Wiśniewskiego, jego działalność i twórczość naukowo-literacka. Druga część to odtworzenie zaledwie niewielkiego fragmentu bogatej i różnorodnej kolekcji księdza Wiśniewskiego.

 

Wernisaż: 28 kwietnia 2023 r., godz. 11.00 - na wydarzenie obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł.

Wystawę oglądać można do 27 sierpnia 2023 r.

 

Ekspozycja ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Archiwum Parafialnego w Borkowicach, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Patronat medialny: Echo Dnia, Gość Niedzielny, Radio Plus Radom 90,7 FM, Ziemia Przysuska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .