Zamknij

APEL

APEL

DO MIESZKAŃCÓW RADOMIA I REGIONU RADOMSKIEGO O POMOC PRZY TWORZENIU WYSTAWY I KSIĄŻKI O KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu organizuje wystawę czasową „Z Kresów na ziemię radomską. Pamiątki z południowo-wschodnich terenów II Rzeczypospolitej w zbiorach mieszkańców regionu radomskiego”. Ekspozycja będzie prezentować przedmioty ze zbiorów osób mających polskie korzenie rodzinne na Kresach południowo-wschodnich przedwojennej Polski (Małopolska wschodnia, Wołyń i Podole; inaczej województwo lwowskie, stanisławowskie, wołyńskie, tarnopolskie), a obecnie lub dawniej mieszkających na ziemi radomskiej (region radomski jest obszarem określanym przez rzeki: Pilicę na północy, Wisłę na wschodzie, Kamienną na południu i Drzewiczkę na zachodzie).

W związku z tym Muzeum zwraca się z apelem o wypożyczenie na czas określony przedmiotów, które zostały zabrane przez Kresowiaków opuszczających swe małe ojczyzny i osiadłych na ziemi radomskiej. Mogą to być rzeczy różnych kategorii: wyposażenie wnętrz, dewocjonalia, bibeloty,  biżuteria, odzież i obuwie, sprzęty domowe i narzędzia gospodarcze, zastawa stołowa, dokumenty, fotografie, książki, przedmioty osobiste.   

Należy podkreślić, że wypożyczane na wystawę przedmioty powinny być w posiadaniu Kresowian jeszcze przed stałym wyjazdem z Kresów do Polski (a więc nie chodzi o pamiątki i suweniry pozyskane podczas późniejszych wycieczek z Polski na Kresy).

Wystawa będzie eksponowana w ciągu września i października bieżącego roku. Po zakończeniu wystawy przedmioty zostaną zwrócone ich Właścicielom.

Komentarzem do wystawy będzie książka. Będą w niej zaprezentowane fotografie zgromadzonych przedmiotów. Publikacja ukaże się w roku 2024. Do książki zbierane są również relacje wspomnieniowe o losach rodzin żyjących na południowo-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Wspomnienie takie może dotyczyć pojedynczych sytuacji i wydarzeń, a może też być szerszym opisem życia. Zainteresowaniem objęty jest w zasadzie każdy aspekt dawnej egzystencji.

W celu uzyskania informacji o wystawie i książce, można dzwonić na podany numer telefonu:

48 332 92 81 (prosić o połączenie z muzealnym Działem Kultury Wsi).

Jeśli przedmioty z Kresów są dla ich Właścicieli zbyt cenne, aby jest wypożyczyć, można wykonać ich zdjęcie (powinno być w dobrej rozdzielczości) lub skan (w przypadku dokumentów lub fotografii) i wysłać je na adres marcin.stanczuk@muzeum-radom.pl. Zdjęcia i skany muszą być opatrzone opisem (kto lub co prezentuje zdjęcie lub skan, materiał z którego jest wykonany przedmiot, wymiary).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .