Zamknij

105. rocznica odzyskania niepodległości

105. rocznica odzyskania niepodległości

Wśród wielu dat, które zapisały chlubną kartę w historii naszego narodu, niewątpliwie wymienić należy 11 listopada 1918 roku. To data, która od kilkudziesięciu lat stanowi najdonioślejsze święto państwowe w naszym kraju.

Od tego dnia, rozpoczyna się historia niepodległego państwa polskiego, którą poprzedzały 123 lata niewoli i ucisku obywateli naszego kraju, znajdujących się pod jarzmem trzech zaborców. Pomimo krwawo stłumionych powstań narodowych, różnych represji politycznych oraz nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Stało się to głównie, dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie zaborów przekazywało nowym pokoleniom młodych Polaków przywiązanie do języka ojczystego i tożsamości narodowej.

Tegoroczna 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, zbiega się także z obchodzoną w tym roku 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, które było jednym z większych zrywów narodowo-wyzwoleńczych, a pomimo poniesionej klęski militarnej, umocniło polską świadomość narodową w drodze ku Niepodległej.

 

Przybliżmy zatem postać jednego z najznamienitszych przywódców powstania styczniowego, a przede wszystkim, niestrudzonego żołnierza, który dla chwały Ojczyzny bohatersko oddał za nią życie - 6 listopada 1863 roku. Mowa oczywiście o płk Dionizym Feliksie Czachowskim, który przyszedł na świat 6 kwietnia 1810 roku we wsi Niedabyl, niedaleko Białobrzegów. Ród Czachowskich wywodził się ze starej szlachty mazowieckiej herbu „Korab” na ziemi czerskiej. Młody Dionizy zakończył swoją edukację w 1829 roku, kiedy to ukończył Gimnazjum Pijarów w Radomiu. Dwa lata później ożenił się z Eufemią Kaliszówną, z którą miał siedmioro dzieci. Był właścicielem dużych majątków ziemskich w różnych rejonach Radomskiego.  

 

Czachowski choć nie miał wojskowego wykształcenia, z powodzeniem dowodził kilkusetosobowym oddziałem żołnierzy, a do powstania przystąpił już będąc w średnim wieku i posiadając znaczne życiowe doświadczenie. Jeszcze w styczniu 1863 roku, tuż po wybuchu powstania zaciągnął się wraz z synami: Karolem i Adolfem do oddziałów powstańczych organizowanych przez płk Mariana Langiewicza, późniejszego dyktatora. W zgrupowaniu pełnił funkcję szefa sztabu, a jednocześnie wykazał się jako zdolny dowódca i strateg działań bojowych. Wyróżniał się karnością i męstwem, a szczególnie talentem w dowodzeniu oddziałami powstańczymi. W pierwszej fazie powstania walczył pod komendą płk Mariana Langiewicza, jednakże już 19 marca 1863 roku po niezwykle krwawej bitwie pod Grochowiskami, rozpoczął samodzielną kampanię, skupiając przy sobie liczne oddziały wojsk powstańczych w regionie radomskim. Już 15 kwietnia 1863 roku Rząd Narodowy mianował Dionizego Czachowskiego pułkownikiem i naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego.

W trakcie dalszych prowadzonych działań wojennych, wykazał się jako zdyscyplinowany dowódca i zatwardziały przeciwnik władzy carskiej, zyskując w ten sposób szacunek i uznanie wśród społeczeństwa polskiego. W bitwie pod wsią Stefanków 22 kwietnia 1863 roku, rozgromił pododdział połockiego pułku piechoty, a następnie rozprawił się z przegranym wrogiem, wieszając kilku wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy wraz z ich oficerem. Była to odpowiedź Czachowskiego za brutalne pacyfikacje okolicznych wsi, których mieszkańcy udzielali schronienia jego oddziałom. Zapewne dlatego wśród Moskali był określany mianem „Krwawego Starca”. Jednakże pułkownik nie oszczędzał nawet swoich podwładnych, jeśli nie dość gorliwie służyli powstaniu lub wsłuchiwali się albo, co gorsza, wysługiwali się zaborcy. Natomiast zwolennicy Czachowskiego, którzy służyli w jego oddziałach darzyli go dużym szacunkiem i stosowali wobec niego zwrot – „Ojcze”.

W kolejnych potyczkach prowadzonych w maju pułkownik odnosił dalsze sukcesy, jednak po porażkach w czerwcu na Kielecczyźnie, wyjechał do Krakowa. W Galicji uformował nowy oddział liczący blisko ośmiuset żołnierzy i powrócił do Królestwa. 

W dniu 20 października 1863 roku Czachowski na czele dobrze wyposażonych żołnierzy przekroczył granicę na Wiśle i rozpoczął swoją ostatnią kampanię. Tym razem nie odniósł już sukcesów, głównie na skutek nieporozumień z innymi lokalnymi dowódcami powstańczymi. Rankiem 6 listopada 1863 roku oddział Czachowskiego został zaskoczony przez rosyjskich dragonów i uległ rozproszeniu, a przy pułkowniku we wsi Wierzchowiska zostało jedynie kilkunastu konnych. Wobec przygniatającej przewagi Polacy rzucili się do ucieczki. Podczas dramatycznego pościgu za garstką powstańców, pod wsią Jawor Solecki, Rosjanie trafili pułkownikowskiego konia, który padając na ziemię, zrzucił jeźdźca. Wtedy to Czachowski dostał postrzał w szyję i nie mógł już dosiąść wierzchowca. Odskoczył wówczas pod przydrożną polną gruszę i oparłszy się plecami o pień drzewa, bronił się przed nacierającymi już pieszo dragonami, strzelając z pistoletu i rąbiąc szablą. Czachowski po postrzale mimo osłabienia nadal bronił się szablą, jednak w końcu uległ przewadze. Padającego pułkownika rozwścieczeni dragoni rozsiekali szablami. Chcąc złamać ducha oporu Polaków Rosjanie triumfalnie obwozili ciało martwego dowódcy po okolicznych wioskach i miasteczkach, a w Radomiu wystawili je na widok publiczny.

O Czachowskim pisano jako „o jedynym wodzu, który walczył naprawdę ze znajomością terenu”. Dzięki niezłomnemu hartowi ducha walki był odważnym, niezwykle odpornym na trudy w boju i nieuchwytnym partyzantem, a to spowodowało, że pułkownik przeszedł do powstańczej legendy.

Magdalena Grosiak

Fot: Domena publiczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .