Zamknij

Twórcy Ludowi Ziemi Radomskiej - Założenia projektu

Założeniem merytorycznym projektu jest opracowanie dorobku artystycznego twórców ludowych współpracujących z radomskim skansenem. Motywacją dla Działu Kultury Wsi Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu była bezinteresowna chęć pomocy samym ludziom, którym rozwijanie swych pasji niejednokrotnie nadaje sens życiu.

Założeniem strony jest przypomnienie, że gros z nich ma nikłe możliwości zapoznania szerszego audytorium ze swym dorobkiem, zdolnościami i inspiracjami. W szerszej perspektywie zaś projekt stara się przysłużyć kulturze ludowej i narodowej.

Praca artystów nieprofesjonalnych jest współcześnie niedoceniana i banalizowana, zwłaszcza w porównaniach ze sztuką oficjalną czy nowoczesną. Dlatego też inicjatywa promuje i popularyzuje materialne i duchowe aspekty dziedzictwa wsi, pośrednio ułatwiając twórcom prezentację i zbyt towarów. Jednocześnie nie tylko pomaga w zrozumieniu przeszłości, ale także kieruje uwagę na konkretnego wytwórcę z całym bagażem jego doświadczeń kulturowych, sytuacją życiową i pełnioną rolą społeczną.
Trzeba podkreślić, że funkcjonowanie strony nie jest sztucznym podtrzymywaniem zjawisk, które należą już tylko do przeszłości. Dawne umiejętności i stosowane wzory są bowiem przetwarzane i przystosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Tradycyjne motywy tworzone w dobie ery medialnej przechodzą swoistą ewolucję. Spontaniczna ekspresja i inwencja twórcza artystów skłania do korzystania z nowych form, materiałów i narzędzi. Projekt podnosi kwestię wysiłku twórczego realizowanego w nowych warunkach kulturowych.
W zamierzeniu strona ma na celu stworzenie sytuacji, w której twórczość ludowa jest nadal dostrzegalna i dyskutowana na szerokim forum społecznym, aspiruje do poszerzania horyzontów użytkownika poprzez wpływanie na jego sposób myślenia o historii i drugim człowieku. Mamy nadzieję, że powstanie strony pozwoli dostrzec w dziełach ludowych atrakcyjność i inspirację.
W tym miejscu należy podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmikowi Województwa Mazowieckiego za aprobatę i przychylność dla innowacyjnego pomysłu. Podziękowania za okazaną pomoc kierowane są także do pracowników Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Skansenu Wsi Kieleckiej w Tokarni i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorów projektu, którymi są pracownicy merytoryczni Muzeum Wsi Radomskiej: Tomasz Dzikowski, Ewa Gacka, Justyna Górska-Streicher, Tomasz Jankowski, Katarzyna Markiewicz, Marcin Stańczuk.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .