Zamknij

Paweł Jerzy Winiarski

Kowal z Błazin

Urodził się w 1939 roku w Błazinach Dolnych koło Iłży. Kowalstwa uczył się praktycznie od dziecka. Szacunek dla rzemiosła wpajał mu ojciec. To w jego kuźni przeszedł wszystkie szczeble zawodu kowalskiego, od ucznia przez czeladnika do mistrza. Była to brudna, twarda szkoła szacunku dla ciężkiej pracy w tym typowo męskim zawodzie.

W kuźni Winiarskich wykonywano narzędzia rolnicze, drobne przedmioty kuchenne, elementy budowlane. Przede wszystkim Winiarscy specjalizowali się w artystycznym okuwaniu wozów chłopskich, wozów paradnych. Charakterystyczne dla Ich kuźni były zdobienia dyszli przybierające najczęściej postać psa, konia czy ptaka. Okucia te tzw. furmaniaki znane były daleko poza granicami iłżeckiego.

Lata siedemdziesiąte przyniosły kres kowalstwu użytkowemu. Wyroby fabryczne wyparły rzemieślnicze wyroby kowalskie. Większość wiejskich kuźni przestała wówczas funkcjonować.

Dzięki renomie, przywiązaniu do tradycji i zmianie profilu działalności kuźni Pawła Winiarskiego udało się przetrwać. Użytkowość wyrabianych przedmiotów stała się mniej istotna, Winiarski postawił na artyzm wykonania. Pierwsze przedmioty o walorze artystycznym, które wyszły spod młota w Błazińskiej kuźni to paschaly wykonane w 1977 roku do kościoła w rodzinnej parafii. Po nich przyszły kolejne, zdobiące inne kościoły w Iłży i okolicach. Z czasem Paweł Winiarski zaczął wykonywać także kraty, sztaby i zawiasy dla prywatnych odbiorców.

Pierwsze wyróżnienia zdobywał w organizowanych do 1977 r. w Muzeum Wsi Radomskiej Ogólnopolskich Biennale Kowalstwa. Z czasem przyszły nagrody w konkursach organizowanych przez PAX w Kielcach. Od 1980 r. kilkakrotnie otrzymywał nagrody Ministra Kultury i Sztuki, w 1981 r. odznaczony został Jako „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2005 roku otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Z Pawłem Winiarskim spotkać się można w trakcie pokazów i festynów w Muzeum Wsi Radomskiej. Zabytkowa kuźnia z Rybiczyzny dzięki jego obecności ożywa, powstają w niej sierpy, lemiesze i motyki, a także przynoszące szczęście podkowy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .