Zamknij

Marianna Fidos

Śpiewaczka z Ruszkowic

Ur. się 29 października 1942 roku we wsi Klonowa (par. Skrzyńsko), ukończyła szkołę siedmioklasową w Janikowie. Zawsze pracowała w gospodarstwie rolnym, najpierw u rodziców, po wyjściu za mąż (w 1968 r.) prowadziła duże gospodarstwo wraz z mężem w Ruszkowicach.

W okresie młodości, panieństwa uznawana była za dobrą śpiewaczkę weselną, często (11 razy) zapraszaną do pełnienie roli starszej druhny, ze względu na umiejętność prowadzenia obrzędu weselnego. Poza pieśniami weselnymi - na błogosławieństwo, ślubnymi, oczepinowymi, przyśpiewkami - ma w swoim bogatym repertuarze pieśni religijne, maryjne, ballady, kołysanki, kolędy i pastorałki oraz pieśni pogrzebowe. Wykonuje pieśni, które zna z domu rodzinnego, z czasów swojej młodości oraz poznane w ostatnich latach, wykonywane przez najstarsze mieszkanki gm. Borkowice, a zapisane przez M. Fidos. W latach sześćdziesiątych śpiewała w zespole folklorystycznym KGW działającym w Ruszkowicach, uczestniczyła w widowiskach obrzędowych weselnych, przedstawianych w okolicznych wsiach, (w remizach w Borkowicach, Smogorzowie, Jankach, Brzustowcu) oraz na przeglądach folklorystycznych w Przysusze. Od kilku lat występuje jako śpiewaczka-solistka na dożynkach kościelnych w Borkowicach, na imprezach folklorystycznych w Przysusze, Chlewiskach, Opocznie. Jej największym osiągnięciem była I nagroda w kategorii solistów w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w 2005 roku. Od kilku lat w konkursach pieśni ludowej występuje z wnuczką. Pieśni w jej wykonaniu zostały nagrane dla archiwum Stowarzyszenia „Dom Tańca” (brała udział w „Taborach” DT w Chlewiskach) oraz Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Współpracuje z Biblioteką i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borkowicach. Domem Kultury w Przysusze.

Marianna Fidos uważana była również za doskonałą tkaczkę, wykonującą na krosnach tkaniny dekoracyjne i użytkowe - z wykorzystaniem surowców pozyskiwanych i przygotowywanych wyłącznie we własnym gospodarstwie – z przędzy z wełny i lnu. Wykonywała wełniane pasiaste dywany, nakrycia na łóżka, nakrycia pasiaste ze lnu tzw. „parciaki”; tkaniny na zapaski i kiecki, które sama szyła; chodniki „szmaciaki” ze zużytych tkanin samodziałowych (później także ze skrawków tkanin nowych, pozyskiwanych w Spółdzielni Odzieżowej „Postęp” w Przysusze).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .