Zamknij

Józef Rzepka

Rzeźbiarz z Przysuchy

Ur. 9 listopada 1932 r. we wsi Potok, k. Ożarowa Opatowskiego w woj. świętokrzyskim. Z wykształcenia jest nauczycielem, studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i w Kielcach. Pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Smogorzowie i Przysusze jako nauczyciel Przysposobienia Obronnego.

Zainteresowania i umiejętności plastyczne ujawniał już w dzieciństwie, rzeźbił niewielkie figurki ludzi, zwierząt, wykonywał proste zabawki drewniane. Swoje zdolności artystyczne rozwijał w kole plastycznym w Liceum Pedagogicznym w Ostrowcu. Jako młody nauczyciel wykonywał materiały propagandowe na potrzeby szkoły.

Rzeźba w drewnie zawsze pozostawała w kręgu jego artystycznych zainteresowań, jednak w okresie aktywności zawodowej, pracy nauczycielskiej rzeźbił okazjonalnie, swoje prace przeznaczał jako upominki dla rodziny i znajomych. Sytuacja uległa zmianie po zakończeniu pracy w szkole, po jego przejściu na emeryturę. Od tego czasu rzeźbi systematycznie, stosunkowo dużo, skutecznie organizuje sobie pozyskiwanie materiału (najczęściej drewna lipowego), osiągnął dużą sprawność techniczną, wypracował swój styl, który znajduje uznanie wśród licznych nabywców jego prac. Rzeźbi dla siebie oraz realizuje zamówienia składane przez znajomych. Jego prace trafiają najczęściej do odbiorców prywatnych w środowisku znajomych w Przysusze i okolicy, za ich pośrednictwem szerzej (w kraju, także za granicę do Stanów Zjednoczonych, Kanadzy, Niemiec, Czech, Słowacji).

 

Jego prace wykazują cechy rzeźby typu ludowego. Autor używa nawet wobec niektórych prac określenia „ludowe” inne nazywa „artystycznymi”. Różnica wynika z bardziej drobiazgowego opracowania detalu w rzeźbach „artystycznych”, realistycznego ujęcia rysunku twarzy, dłoni. „Ludowe” są wykonane prostymi rytami, schematycznie, powielają popularne wzory znane powszechnie z prezentacji sztuki nieprofesjonalnej.

Tematyka realizowanych rzeźb nie jest szczególnie różnorodna. Wykonuje prace sakralne, powtarza schemat popularnych typów ikonograficznych: Frasobliwy, Chrystus ukrzyżowany, Chrystus w ogrodzie oliwnym, Matka Boska Karmiąca, Madonna z dzieciątkiem, Matka Boska i Św. Jan pod krzyżem. Z tematów świeckich realizuje przedstawienia grajków, Żydów, postaci historyczne, baśniowe, maski egzotyczne, główki wzorowane na wawelskich. W jego mieszkaniu, zarazem pracowni, gdzie przetrzymuje wykonane rzeźby, można doliczyć się kilku realizacji tematycznych, powielanych w wielu egzemplarzach, w zależności od liczby zamówień i dostępności surowca.

Charakterystyczna forma rzeźb J. Rzepki to jednopostaciowe, statyczne, o pełnym, dekoracyjnym i realistycznym opracowaniu plastycznym detalu.

Często wykonuje płaskorzeźby, wizerunki Chrystusa i M. Boskiej. Powierzchnię rzeźb, wygładza, poleruje, stosuje bejcowanie (o różnych nasileniach barwy) i woskowanie. Nie pokrywa rzeźb barwną malaturą. Prace sygnuje ładnie opracowanym monogramem wiązanym J.R.

Swoje prace prezentował na kilku wystawach w środowisku lokalnym, np. z okazji „Dni Kolbergowskich”, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Przysusze, oraz w miejscowym Domu Kultury. Kilkakrotnie brał udział w konkursach współczesnej sztuki sakralnej, organizowanych przez Stowarzyszenie PAX w Kielcach. Nagrody: Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju, Odznaka Zasłużony dla Województwa Kieleckiego Nagroda Ministra Oświaty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .