Zamknij

Adam Wyrwiński z kapelą

Kapela Adama Wyrwińskiego z Korzyc

Tradycja muzyczna rodziny Adama Wyrwińskiego jest długa i bogata. Pradziadek Wyrwa z Pawłowa (później mieszkał w Ostałówku) – był skrzypkiem. W Ostałówku mieszkali: dziadek Michał i ojciec Józef – obydwaj grali na skrzypcach. Ojciec był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa (żona pochodziła z Kwapiszów z Krawary) urodzili się synowie Władysław i Stanisław oraz córka. Z drugiego małżeństwa (żona Ewa z Bodów) pochodziło rodzeństwo: Helena, Antoni, Adam (ur. 1924), Janina.

Adam Wyrwiński ożenił się z Heleną Adamus (dobrą śpiewaczką ludową) z Korzyc, gdzie wspólnie mieszkają do chwili obecnej. Syn Józef gra na harmonii od 1973 roku, a od połowy lat 90-tych – na harmonii pedałowej. Wnuczek Mariusz gra na bębnie od 14 roku życia, a wnuczek Robert Malmon (obecnie lat 23) bębnił w kapeli dziadka Adama w latach 1994 – 1998. Żona Helena, córka Danuta, synowa Małgorzata występują w Zespole Folklorystycznym. Pod koniec lat 90-tych Adam Wyrwiński utworzył grupą taneczną prezentującą tradycyjne tańce ludowe.

Adam Wyrwiński kocha muzykę. Od 12 roku życia po kryjomu uczył się grać na skrzypcach; miał ogromny zapał do nauki i chęć do gry. Początkowo grał na basach, a ojciec Józef i brat Antoni na skrzypcach. Po kilku latach brat „przerzuca się” na harmonię (później na harmonię pedałową), a Adam zaczyna grać na skrzypcach. W tych czasach zanika zwyczaj gry na basach, które wypierane są przez różnego rodzaju bębenki. Nauczycielami Adama byli: Jan Kurzawa z Pawłowa (harmonista i skrzypek) i Stanisław Kucfir z Pawłowa (skrzypek). Lekcje odbywały się w południe, w przerwie pasienia krów. Przed i podczas wojny towarzyszył ojcu jako bębnista na weselach. W latach 1945 – 1990 grywał na weselach i zabawach z bratem Antonim.

Kapela braci Wyrwińskich grała w następującym składzie: Adam Wyrwiński (skrzypce), Antoni Wyrwiński (harmonia pedałowa), Stanisław Cieloch (bębenek). Po śmierci Stanisława Cielocha na bębnie gra Jan Karczewski. Kapela w tym składzie dwukrotnie zdobyła nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Kapela Wyrwińskich była wysoko oceniana przez redaktora Piotra Gana z Kieleckiej Rozgłośni Polskiego Radia, który wielokrotnie nagrywał ją i prezentował na radiowej antenie. Kapela grała na ponad 1000 weselach. Miała w repertuarze stare mazurki i polki ojca Józefa, mazur od Korzyc, polki: siekana i drygana, owczarek, oberek „Oj, jedź, jedź”, oberek od Wawrzyszewa, polkę-mazur.

Po śmierci Antoniego, Adam zakłada nową kapelę. W latach 1993–1999 kapela gra w składzie: Adam Wyrwiński (skrzypce), Józef Wyrwiński - syn (harmonia, harmonia pedałowa), Władysław Rejczak (bębenek). Od 1999 na bębenku gra Marian Maj. Pan Adam (indywidualnie i z kapelą) jeszcze czterokrotnie zdobywa nagrody, w tym trzy pierwsze na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Ostatni jego sukces to I nagroda w kategorii solistów instrumentalistów na festiwalu w Kazimierzu, w 2003 roku.

Adam Wyrwiński, mimo 78 lat, jeszcze teraz w domu chętnie gra na skrzypcach stare, piękne melodie wywołujące wspomnienia i budzące tęsknotę za okresem młodości. Bo choć wówczas żyło się biedniej, to jednak czasy były pełne ochoty do spotkań i wspólnej zabawy. Muzyka jest dla Adama Wyrwińskiego bardzo ważna, wynika z potrzeby serca. Dlatego z kapelą i zespołem folklorystycznym chętnie bierze udział w przeglądach, konkursach oraz imprezach folklorystycznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .