Zamknij

Zimowy monitoring ptaków na Nizinie Mazowieckiej 2017

Zimowy monitoring ptaków na Nizinie Mazowieckiej 2017

W dniach 14-15 stycznia odbyła się kolejna edycja zimowego liczenia ptaków - Mazowsze 2017. Akcja obejmuje swoim zasięgiem dolinę Kosówki i stawy leżące w granicach Muzeum Wsi Radomskiej.

W dniach 14–15 stycznia odbyła się kolejna edycja zimowego liczenia ptaków – Mazowsze 2017. Akcja obejmuje swoim zasięgiem dolinę Kosówki i stawy leżące w granicach Muzeum Wsi Radomskiej.

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (International Waterbird Census) prowadzony jest w Europie od połowy lat 60. XX wieku. W połowie stycznia 1984 r. rozpoczęto styczniowe liczenie ptaków w dolinach rzecznych także na Nizinie Mazowieckiej.

Obecnie w skład corocznego monitoringu wchodzi na Mazowszu ponad 1000 km biegu rzek i zbiorników. Są to: Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra, Bzura, Krzna, Liwiec, Radomka, Rawka, Drzewiczka, Iłżanka, Zwolenia, Zagożdżonka, Jeziorka, Mogielanka, Rychlanka, Zbiornik Zegrzyński, Zbiornik Domaniów i inne, w tym zbiorniki i cieki wodne Warszawy, Radomia i Skierniewic.

Od 2011 r. akcja została włączona do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego realizatorem (na zlecenie GIOŚ) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Początkowo spis obejmował ptaki wodne, obecnie również lądowe gatunki zimujące w dolinach rzek, w tym tzw. inwazyjne oraz gatunki rzadko zimujące.

Monitoring jest to gromadzenie informacji o wybranych parametrach (np. liczebności, rozrodczości, rozmieszczenia) w określonych odstępach czasu odnoszący się do określonego obszaru. Analiza danych określa zgodność stanu aktualnego ze stanem oczekiwanym oraz określa tendencje zmian. Dlaczego monitorujemy ptaki? Są bowiem one powszechnie uznawane za dobre wskaźniki kondycji zdrowotnej ekosystemów.

Obserwatorzy z Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego odnotowali na zbiornikach wodnych w Muzeum Wsi Radomskiej i Kosowie obecność następujących gatunków ptaków: sikorka bogatka, sikorka modra, sójka, kos, dzięcioł duży, dzięciołek, dzięcioł czarny, kwiczoł, kowalik, kaczka krzyżówka, zimorodek, strzyż, czyż, pełzacz leśny, myszołów, trznadel, bażant, potrzos, szczygieł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .