Zamknij

Brzegi Kosówki skolonizowały bobry!

Brzegi Kosówki skolonizowały bobry!

Ograniczenia związane z pandemią znacznie zmieniły tryb naszego funkcjonowania. Zwolnienie tempa życia, mniej przemieszczających się ludzi… Tymczasem w nadrzecznej, zalesionej części Muzeum Wsi Radomskiej ruch ostatnio znacznie się zwiększył... Tym razem nie chodzi jednak o nas. Brzegi Kosówki skolonizowały bobry!

Bóbr europejski to gatunek, który w inżynierii środowiska naturalnego ustępuje chyba tylko człowiekowi. Te inteligentne gryzonie są w stanie zagospodarować i dostosować do własnych potrzeb prawie każdą, odpowiadającą im niszę w przyrodzie. W ostatnich latach zawitały także na teren Muzeum Wsi Radomskiej. Podmokła, leśna część skansenu stwarza im doskonałe warunki do życia.

Zamieszkujące nasz klimat bobry europejskie są największymi gryzoniami Euroazji. Stanowią naturalny element lokalnych ekosystemów wodnych. Ponieważ po latach powróciły do nich dość licznie, na nowo należy nauczyć się z nimi współegzystować. A na pewno warto dowiedzieć się o nich czegoś więcej!

Już w czasach Bolesława Chrobrego (X/XI wiek) bobry otoczone były specjalną opieką. Władca wydał „Prawo ochronne”, ustanawiając tym samym urząd „bobrowniczego” sprawującego pieczę nad bobrami. Możliwość odłowu tych zwierząt istniała wyłącznie w przypadku nadania przywileju. W kolejnych wiekach ochrona bobra była kontynuowana, mimo to jego liczebność wciąż spadała. Za przyczynę tego zjawiska można uznać brak realnej kontroli nad limitem pozyskania osobników oraz mający negatywne skutki środowiskowe intensywny wyrąb lasów. W XVI wieku prawo do polowania na bobry związane było z rozszerzonymi wówczas prawami użytkowania ziemi. Gryzonie pozyskiwano między innymi dla celów handlowych – jeszcze w XVIII wieku stanowiły przedmiot sprzedaży. Ze względu na ziemnowodny tryb życia i  budowę ogona (płaski, pokryty zrogowaciałą łuską), bobry kojarzono z rybami – stąd też zwyczaj jedzenia „plusków” (tak nazywano bobrze ogony) w czasie wielkiego postu oraz wieczerzy wigilijnej. Już w XVII w. zezwolił na to Kościół katolicki, traktując je jako pokarm bezmięsny. „Z bobrów” pozyskiwano również skóry, z których wyrabiano trzewiki i rękawiczki, a z ich cennego futra czapki i obszycia strojów. Jak widać ludność czerpała z bobrów wiele pożytków. Przez swoją tajemniczość i nietypowość, budził wśród myśliwych respekt – wielu z nich przed polowaniem odprawiało specjalne modły, w których obiecywali, że będą je traktować z szacunkiem.

Stopniowo wzmianki o obecności bobrów w środowisku, a także o ich odławianiu, zaczęły pojawiać się jednak coraz rzadziej. Na Wiśle po raz ostatni zaobserwowano je w 1850 roku.  Zanik populacji został spowolniony przez objęcie tego gatunku w 1919 roku ochroną ścisłą. Obowiązująca od 1934 do 1949 roku „Ustawa o Ochronie Przyrody” potwierdziła konieczność dalszej ochrony bobrów. W 1958 roku w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Popielnie założono fermę bobrów. Jej zadaniem stało się hodowanie i przekazywanie osobników do reintrodukcji (ponownego wprowadzenie osobników do naturalnych siedlisk). Akcje prowadzone w ramach odbudowy gatunku w Polsce przyniosły wymierne efekty, z powodzeniem je kontynuowano.

Dzięki działaniom naukowców i przyrodników bóbr powrócił licznie do wodnych ekosystemów Polski. Czasem wchodzi także w ekosystemy zajmowane przez człowieka. Wzrost liczebności spotkał się początkowo z aprobatą społeczeństwa. W świadomości ludzi bóbr istniał nadal jako mądre i pracowite zwierzę, stanowiące ciekawostkę przyrodniczą. Coraz powszechniejsze pojawianie się bobrów identyfikowano także z poprawą jakości wód w ciekach i zbiornikach przez nie zasiedlanych – sądzono, iż zwierzę to zamieszkuje wyłącznie środowisko krystalicznie czyste. Nie brano pod uwagę tego, iż bóbr po prostu wraca do siedlisk związanych z nim od zawsze… W miarę rozprzestrzeniania się gatunku, zaczęły pojawiać się konflikty na linii bóbr – człowiek. Nadrzeczne uprawy, pastwiska czy sady – dotąd bezpieczne, znalazły się w terytorium największego rodzimego gryzonia. Szczególnie konflikt z gospodarką rolną zmienił społeczne nastawienie do bobrów. Lokalnie, sympatia zaczęła przeradzać się w niechęć. Na przestrzeni wieków sytuacja bobra w naszym kraju zmieniła się radykalnie. Obecnie w zależności od interesów, przekonań i poziomu świadomości ludzi bóbr występuje w roli „szkodnika” bądź „sprzymierzeńca”. Ważne jest, by lepiej poznać ten gatunek i podejmować działania, które umożliwią bobrom i ludziom bezpieczne i spokojne współegzystowanie w ekosystemach.

Na bobry trzeba mieć jednak specjalny wzgląd, ponieważ w Polsce gatunek ten objęty jest ochroną częściową. Status jego ochrony warunkuje prawo krajowe i międzynarodowe. Każde działanie zabezpieczające przed szkodliwa działalnością bobrów należy wykonywać pod nadzorem specjalistów (właściwej dla danego obszaru Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

 

Rodzina bobrów zamieszkująca teren Muzeum Wsi Radomskiej zmieniła już nieco krajobraz nad rzeką Kosówką. Obserwujemy kolejne ścięte osiki i wierzby, a następne są już nadgryzione. Zimą bobry bardzo rzadko opuszczają swoje schronienia (nory i żeremia), korzystając ze zgromadzonych pod wodą zapasów: fragmentów drzew i kłączy roślin wodnych. Jednak styczeń to początek ich pory godowej – w tym czasie są bardzo aktywne, nawet w ciągu dnia! Ruja trwa aż do marca i do jej zakończenia szczęściarzom może udać się zaobserwować całe rodziny bobrów przesiadujące na brzegach zamarzniętych cieków i zbiorników wodnych. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tych ciekawych gryzoniach i ich poczynaniach na brzegach Kosówki, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej!

 

Źródła:

  1. Brzuski P., Kulczycka A. 1999. Bóbr – symbol powrotu do natury. Polski Związek Łowiecki. Warszawa.
  2. Czech A. 2007. Krajowy program ochrony gatunku. Bóbr europejski (Castor Fiber).
  3. Czech A. 2010. Bóbr – budowniczy i inżynier. Fundacja Wspierania Inicjatyw ekologicznych. Kraków.
  4. Dzięciołowski r. 1996. Monografie przyrodniczo-łowieckie. Bóbr. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .