Zamknij

"OJCZYSTĄ PRZYRODĘ - POZNAJĘ, CHRONIĘ"

Pod takim tytułem odbyła się w dniu 17 listopada br. konferencja w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Pod takim tytułem odbyła się w dniu 17 listopada br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu konferencja zorganizowana przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu we współpracy z Zarządem Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział w Radomiu.

Otwarcia, powitania gości i przedstawienia prelegentów dokonali organizatorzy konferencji: Pan dr inż. Andrzej Matysiak - dyrektor RDLP w Radomiu oraz Pani Elżbieta Molenda - prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu.

Odczytania pierwszego referatu pt. „Najcenniejsze gatunki owadów występujące w regionie radomskim” oraz prezentacji zdjęć dokonał Pan Marek Miłkowski – przyrodnik. Autor przedstawił poszczególne gatunki motyli chronionych jako zapylaczy roślin. Chrząszcze i ich larwy żyjące w różnych środowiskach przyczyniające się do rozkładu masy organicznej i ich znaczenie w przyrodzie. Stwierdził, że występowanie i rozwój owadów uzależniony jest od ekosystemu,w jakim przebywają. Zwrócił uwagę na potrzebę ochrony i tworzenie naturalnych warunków bytowania owadów poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych nieużytków oraz budowę zbiorników wodnych w przypadku owadów błonkoskrzydłych.

Na zlecenia Nadleśnictwa Zwoleń został przedstawiony film pt. „Tamta Strona Lasu.Nadleśnictwo Zwoleń” autorstwa Pana Sławomira Wąsika ukazujący walory turystyczno- przyrodnicze lasu i rezerwaty występujące na terenie nadleśnictwa oraz funkcje jaką pełnią poszczególne gatunki roślin i zwierząt w ekosystemie. Gatunki chronione, ich występowanie oraz sposób ochrony.

Pan Sławomir Wąsik - przyrodnik, fotograf, filmowiec, autor książek i albumów o zwierzętach przedstawił nową pozycję pt. „WILKI - eseje, Wilk – Człowiek – Przyroda”. Opowiedział o swoich doświadczeniach i przygodach ze spotkań z wilkami, zwyczajach, hierarchii w watasze, i roli jaką pełnią w przyrodzie a także zaprezentował zdjęcia jak powstała książka.

Pani Dorota Wólczyńska z ZO LOP w Radomiu przedstawiła edukację przyrodniczo- ekologiczną szkolnych kół LOP regionu radomskiego pod hasłem ”Przedszkole/Szkoła Przyjazne Środowisku”. Młodzież uczestniczyła w takich akcjach ekologicznych jak: sadzenie drzewek, organizacja festynów, warsztatów i konkursów przyrodniczych, rozwieszanie plakatów, udział w sadzeniu lasu, spotkania z ekologami, zbieranie surowców wtórnych, prezentacja zagadnień związanych z segregacją śmieci, szukanie dzikich wysypisk śmieci i udział w akcjach „Sprzątanie Świata”.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie konkursu „Najlepiej pracujące koło LOP” oraz wręczenie nagród opiekunom szkolnych kół przez gospodarzy konferencji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .