Zamknij

Muzeum w "Lasach"

Muzeum w

W dniach 25?26 października 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbyła się konferencja

W dniach 25–26 października 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu pt. „Rola projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów ukierunkowana na poprawę ekosystemów leśnych, jako środowisko bytowania pszczół”.

Tematy referatów były bardzo zróżnicowane. Poruszono między innymi zagadnienia dotyczące ogólnego pozyskiwania zdrowej żywności dostępnej z całego ekosystemu tj. grzybów, jagód, dziczyzny. Niemniej jednak szczególny nacisk położony był na propagowanie zapylaczy, które to przyczyniają się do zapylania roślin. Ich ochronę, zakładanie nowych siedlisk, odnowę nieużytków, oraz poprzez zakładanie barci, co przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwoju pszczół żyjących w stanie dzikim. W tym programie biorą udział nie tylko bartnicy-pszczelarze, ale również na szeroką skalę nadleśnictwa, szczególnie z okolic Augustowa. Poza tym wskazano na dodatkowe korzyści płynące z zapylaczy tj. wytwarzanie miodu oraz pokazu jego pozyskiwania.

Przedstawiona przez referentów baza pożytkowa pszczół ma na celu zwiększenie udziału roślin miododajnych w środowisku naturalnym poprzez nasadzania oraz odpowiednią agrotechniczną gospodarkę łąkowo-rolną w kształtowaniu różnorodności biologicznej. W obecnym systemie gospodarki rolnej jest coraz więcej wielkopowierzchniowych, monokulturowych upraw w szczególności roślin wiatropylnych, co nie służy zróżnicowanej bazie pokarmowej zapylaczy.

Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie miejskiego pszczelarstwa, programu „Pszczoły w Mieście”, gdzie jak wynikało według autorów z analizy biochemicznej miodu na zawartość metali ciężkich jest ona niższa niż w miodzie pozyskiwanym z terenów rolniczych. We wszelkiego rodzaju hodowli pszczół można powiedzieć, że wszystkie produkty pszczele są dodatkiem, z którego czerpią dochód pszczelarze. Głównym zadaniem oraz niewspółmiernymi korzyściami w istocie rzeczy jest zapylanie roślin, co przyczynia się do zwiększonej produkcji rolniczo-ogrodniczej i poprawienie całego ekosystemu.

Oprócz zagadnień o tematyce gospodarczo-ekonomicznej w trakcie konferencji wygłoszono również referaty dotyczące historii bartnictwa, prawa obelnego, zasad hodowli pszczół w barciach i tradycji pszczelarstwa.

Muzeum Wsi Radomskiej także skorzystało z zaproszenia i uczestniczyło w w/w konferencji prezentując wystawę pt. „Pszczelarstwo”, której celem było przedstawienie tematyki związanej z historyczną gospodarką i pracą pasieczną: pozyskiwaniem miodu, wosku, wyrobowi węzy, produkcji świec, hodowli matek pszczelich oraz przedstawieniem referatu na temat pszczelarzy z naszego regionu i wprowadzenie w klimat wystawy.

Bardzo ciekawy był pokaz współczesnego wykonywania barci przy użyciu sprzętu mechanicznego, co umożliwia ich produkcję na skalę „przemysłową”, a co za tym idzie możliwość większego i szybszego zadomowienia ich pszczołami. Odbył się również pokaz wchodzenie po leziwie w wykonaniu członków Bractwa Bartnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .