Zamknij

Stodoła sześcioboczna z Grójca

Stodoła sześcioboczna z Grójca

Bryła budynku jest obca architektonicznie dla okolicznego pejzażu, ponieważ jej pierwszymi właścicielami byli Rosjanie. Stodoła została wybudowana w połowie XIX w. na potrzeby grójeckiego majoratu, czyli majątku ziemskiego, którego właścicielem był oficer carski. Wzorowany na stodołach wielkoruskich, obiekt jest niemym świadkiem tragicznej historii Polski, która w XIX w. znajdowała się pod zaborami i była okupowana przez obce wojska.

Stodoła zbudowana jest na planie sześcioboku. Jej ściany o konstrukcji szkieletowej są oszalowane z zewnątrz deskami w układzie pionowym. Ciekawym elementem bryły budynku jest sześciospadowy dach poszyty słomianą strzechą. Nad dachem głównym góruje wieżyczka, pokryta również dachem słomianym i sześciospadowym. W wieżyczce znajdują się świetliki – oszklone okienka, które doprowadza ją do wnętrza dzienne światło. Stąd wieżyczkę nazywano latarką.

Pierwotnie budynek posiadał dwie pary wrót przelotowych, umieszczonych asymetrycznie. Wewnątrz znajdowało się sześć sąsieków. W trzech sąsiekach przechowywano zboże. W pozostałych trzech znajdowały się: piwnica, murowana obórka i wyłożone drewnianą podłogą miejsce do cięcia sieczki.

Zabytek należy do bardzo interesującej grupy stodół poligonalnych, czyli zbudowanych na planie wieloboku. Formy te występowały szerzej głównie na Śląsku i w Krakowskiem, w gospodarstwach zamożnych chłopów. Zaczęły zanikać w II poł. XIX w. Proces ten związany jest z wprowadzeniem nowych, oszczędniejszych technik budowy ścian. Poza Polską stodoły takie wy stępowały na Rusi, Wołyniu, Polesiu i Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, Morawach i w Czechach. Potwierdzono ich istnienie również w Turyngii w Niemczech.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .