Zamknij

Zmarła Krystyna Ciesielska

Zmarła Krystyna Ciesielska

4 października 2021 roku zmarła Krystyna Ciesielska, wybitna śpiewaczka ludowa z regionu radomskiego.

Krystyna Ciesielska urodziła się w 1945 roku w Brogowej (gmina Rusinów, powiat przysuski, woj. mazowieckie). Była jedną z najbardziej znanych i cenionych śpiewaczek ludowych z Radomskiego. Pochodziła z rodziny muzykantów. Jej ojciec Albin Mirecki oraz wuj Walenty Mirecki grali na skrzypcach. Z kolei kobiety w jej rodzinie, w tym przede wszystkim babcia Antonina Czernik i matka Maria Mirecka (z domu Janowiecka), znane były w okolicy jako bardzo dobre śpiewaczki.  W swoim repertuarze posiadała ponad dwieście pieśni zarówno o tematyce religijnej (kolędy i pastorałki, pieśni postne, maryjne, pogrzebowe itd.), jak również piosenki weselne, towarzyszące pracom domowym i polowym, kołysanki oraz niezliczoną ilość przyśpiewek. Przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie niezwykle bogaty repertuar ludowych melodii, potrafiła odtworzyć „z głowy”. Talent i umiejętności Krystyny Ciesielskiej w jej młodych latach, odzwierciedlała liczba wesel, na których odgrywała rolę starszej druhny, ośpiewującej wszystkie poszczególne etapy uroczystości. W latach 90. śpiewaczka zaczęła występować na przeglądach folklorystycznych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim. Miarą poziomu jej talentu są otrzymane na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nagrody: w 1996 roku – wyróżnienie, w 2002 roku – I miejsce, w 2008 roku – II miejsce. Melodie ludowe w wykonaniu Krystyny Ciesielskiej zostały utrwalone na dwóch wydawnictwach płytowych. Pierwsze, to płyta „Małopolska Północna” – album z serii Muzyka Źródeł Polskiego Radia, prezentujący muzykę wybranych muzykantów i śpiewaczek z regionu radomskiego, drugie, to biograficzna płyta śpiewaczki wydana w 2020 roku przez Fundację Muzyka Zakorzeniona. Nagrania śpiewaczki znajdują się ponadto w archiwach fundacji i stowarzyszeń, których działalność poświęcona jest badaniu i dokumentowaniu muzyki tradycyjnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .