Zamknij

Zielone Świątki w tradycji ziemiańskiej

Zielone Świątki w tradycji ziemiańskiej

Zielone Świątki to ludowa nazwa uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które są jednym z najstarszych świąt kościelnych obchodzonych w Polsce, a zarazem najbardziej podniosłych po Wielkanocy i Bożym Narodzeniu. W kalendarzu liturgicznym dni te przypadają w siódmą niedzielę i poniedziałek po Zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli pięćdziesiąt dni po świętach Wielkiej Nocy, stąd nazywane są również Pięćdziesiątnicą. Jeszcze na początku XX wieku Zielone Świątki obchodzono przez trzy dni, aż do wtorku.

Wiosna to przede wszystkim gloryfikacja młodości i kwitnienia. W dawnej obrzędowości ludowej dni te obfitowały w bogate i różnorodne tradycje, związane z tą najpiękniejszą porą roku. Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najbujniejszego rozkwitu przyrody, gdyż obchodzimy ją zwykle na przełomie maja i czerwca. W różnych regionach Polski praktykowano nieco odmienne zwyczaje zielonoświątkowe, a ludność wiejska urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.

Opowiedzmy zatem, jak dawniej świętowano także w dworach ziemiańskich.

W ziemiańskim kalendarzu dorocznym wraz z rozkwitającą wiosenną porą przyrodą rozpoczynał się tzw. „zielony karnawał”, który stanowił okres trwający od wiosny do jesieni, odwołując się tym samym w swej symbolice do przebudzonej i będącej w rozkwicie natury. W owym czasie wiele podróżowano, w najlepsze trwały wzajemne odwiedziny sąsiadów mieszkających w pobliskich posiadłościach, wizyty krewnych i przyjaciół zamieszkujących miasta, bądź odleglejsze zakątki regionu. Wówczas organizowano także różne odpusty, festyny czy też inne uroczystości, dające pretekst do wzmożonych spotkań towarzyskich.

Niezwykle starym, praktykowanym przez naszych przodków zwyczajem było majenie chałup wraz z obejściem, przydrożnych kapliczek, jak również ziemiańskich dworów. Co ciekawe, zwyczaj ten na polskiej wsi ma kilkusetletnią tradycję. Roślinom, którymi wówczas przyozdabiano wiejskie zagrody, lud przypisywał wyjątkowe moce. Niegdyś bowiem wierzono, że młode gałązki zielone i zawarte w nich życiodajne soki przynoszą powodzenie w różnych pracach w gospodarstwie, pobudzają rośliny do wzrostu i lepszej wegetacji, ale głównie chronią domostwa przed zarazą, urokiem i wszelkim nieszczęściem.

 

Do majenia używano najczęściej zielonych gałązek brzozy, jak również jesionu, lipy, buku, witek modrzewiowych czy też świerku, które zatykano za okiennice. Wnętrza chałup wiejskich dekorowano także tatarakiem, rozrzucając go na podłodze w izbie, czy też wtykając za święte obrazy lub stawiając na ramach okiennych.

Z kolei przy drzwiach wejściowych do chat, na gankach lub w sieni stawiano niewielkie drzewka brzozowe, a w ziemiańskich dworach na Zielone Świątki stoły dekorowano także wazonami pełnymi bukietów z polnych kwiatów. O staropolskich zwyczajach świątecznych pisała m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna w wierszu pt. „Zielone Świątki”:

Przyniesiemy tataraku z jeziora,

żeby dom ustroić na Zielone Świątki w porę…

Postawimy białe brzózki, 

Obok bramy koło dróżki                                    

I u drzwi do dwora.

Umaimy Basi i Marysi pralnię

Ustroimy Jance i Jankowi jadalnię

Postawimy Jaśmin w sieni,

żeby się w ciemności bielił

Okazale (…) 

Zygmunt Gloger w swoim Roku polskim… wspomina o tradycji kultywowanej niegdyś w niektórych dworach ziemiańskich, polegającej na ponownym obchodzeniu w dniu Zielonych Świątek wielkanocnego święconego, gdzie niekiedy na tę okoliczność gospodyniom udawało się jeszcze dochować świąteczne baby i mazurki. Ponadto dodaje, że Zielone Świątki były zarazem świętem rolników i pasterzy witających wiosnę. Stąd wiejska młodzież stroiła zielonym wieńcem woła i chodząc od chaty do chaty, zachodziła również do ziemiańskich posiadłości, za co otrzymywała różne podarki, najczęściej jedzenie oraz niewielkie datki pieniężne. Później wspólnie biesiadowano i tańczono przy ognisku, a najważniejszą potrawą świątecznej uczty, suto podlewanej wódką była jajecznica z kiełbasą i słoniną oraz pieczone ziemniaki. Co ciekawe, pasterze organizowali także obrzędowe ogniska na łąkach i pastwiskach włościańskich, które zwano „sobótkami”, a rozpalano je już w sobotni wieczór i palono przez całą noc poprzedzającą Zielone Świątki. Właściciele ziemscy nie pochwalali jednak tego zwyczaju z uwagi na pożary, które niekiedy powstawały podczas młodzieńczych swawoli.

W niedzielne przedpołudnie, w pierwszy dzień Zielonych Świątek, ziemiańscy gospodarze wraz ze swoimi rodzinami udawali się do kościoła na uroczystą sumę, po której spożywano w dworach świąteczny obiad, podawany najczęściej w zielonej tonacji kolorystycznej. Wśród potraw serwowano konfiturę z kłączy tataraku, smażonych w miodzie lub w syropie cukrowym, która stała się wybornym smakołykiem. Używano go również jako substytutu imbiru, m.in. do aromatyzowania budyniów, kompotów i ciast oraz jako przyprawę do potraw mięsnych i rybnych.  

Ciekawym zwyczajem była także odbywana w tym dniu w niektórych regionach procesja włościańskich gospodarzy po swoich ziemiach, z udziałem księży, gdzie modlono się głównie o urodzaj i pomyślność przy zbiorze plonów. Po odczytaniu modlitwy proboszcz pokrapiał zebranych i błogosławił łany zbóż. Na dwa świąteczne majowe dni ustawała także praca w folwarku. Korzystano wówczas z ładnej pogody i urządzano przyjęcia na świeżym powietrzu. Jedną z ciekawszych tradycji, należącą głównie do środowiska mieszczańskiego, jak i częściowo ziemiaństwa, były tzw. „majówki”, czyli całodniowe wyprawy rodzinne za miasto na pikniki z koszami wypełnionymi przygotowanymi smakołykami.

Życie w ziemiańskim dworze, jak i na dawnej wsi polskiej, wyznaczały pory roku, codzienne czynności, obyczaje, święta i zabawy. Ten cykl podkreślał naturalny i nierozerwalny związek z przyrodą wiejskiego życia we dworze, toczącego się wokół prac rolniczych i w rytmie dorocznych świąt. Wraz z nastaniem wiosny zmieniał się już codzienny rytm dnia i rozpoczynały się roboty w polu, czy ruszały końskie jarmarki. Niecierpliwe czekano na majówkę i Zielone Świątki, kiedy to w wiejskich dworach i folwarkach, były one okazją do organizowania wystawnych balów wśród kwitnących kwiatów i zacieśniania sąsiedzkich relacji.

Bibliografia

  1. Z. Gloger, Encyklopedja staropolska ilustrowana, T. 4, Warszawa 1903.
  2. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900.
  3. M. Łozińska, W ziemiańskim dworze – codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2010.
  4. Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, praca zbiorowa pod red. A. Chwalby, Warszawa 2005.
  5. L. J. Pełka, Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność, Warszawa 1980.
  6. T. A. Pruszak, Tradycje karnawałowe, ślubne, dożynkowe i inne, Warszawa 2012.

 

Fot.: domena publiczna

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .