Zamknij

Żegnaj Przyjacielu!

Żegnaj Przyjacielu!

Dziś odszedł Roman Tubaja (1944-2021) nasz Kolega i wieloletni Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Muzeolog, skansenolog, absolwent etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez całe życie zawodowe (1967-2009) był związany z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie od stopnia asystenta poprzez kierownika Działu Budownictwa Ludowego, wicedyrektora ds. naukowych został dyrektorem, które to stanowisko piastował w latach 1980-2007. Był organizatorem i uczestnikiem wielu badań etnograficznych (poświęconych głównie budownictwu ludowemu) na terenie Pomorza Wschodniego, Ziemi Chełmińskiej, Kujaw i Pałuk. Uczestniczył w budowie (był autorem koncepcji) i rozbudowie Parku Etnograficznego w Toruniu. Z jego inicjatywy powstał Park Etnograficzny w Kaszczorku i Park Etnograficzny w Kłóbce. Kierując muzeum w Toruniu powiększył zbiory, rozbudował i zmodernizował magazyny oraz pracownie a także wystawy czasowe. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkiem-założycielem i współorganizatorem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce (wieloletni członek zarządu) oraz Związku Muzeów Polskich (wiceprezes i członek zarządu). Uczestniczył w radach wielu muzeów etnograficznych, skansenowskich i regionalnych. W latach 1997-1999 brał udział w pracach Zespołu ds. Budownictwa Drewnianego powołanego przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Był autorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących muzealnictwa etnograficznego i skansenowskiego. Odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem im. Izydora Gulgowskiego. W naszej pamięci pozostanie jako wybitny fachowiec, a przede wszystkim wspaniały Kolega o wielkim sercu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .