Zamknij

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę „Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim”. Wernisaż odbędzie się 11 czerwca o godzinie 11.00 w spichlerzu z Wilkowa. Wystawa ma nam przybliżyć jak został zapamiętany Papież na Ziemi Radomskiej.

Historia życia Jana Pawła II to przecież wielowątkowe opowiadanie o artyście, filozofie, teologu, duszpasterzu oraz polityku, a przede wszystkim o uśmiechniętym, dobrym człowieku, który miał olbrzymi wpływ na kształt dzisiejszego świata.

Prezentowana ekspozycja jest swoistą ilustracją, kontrapunktem do książki o tym samym tytule, wydanej w ubiegłym roku przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W sposób właściwy dla narracji muzealnej, czyli poprzez ukazanie rzeczy i ich kontekstu kulturowego unaocznia zjawisko upamiętniania postaci Jana Pawła II w przestrzeni publicznej, sakralnej i domowej.

Jana Pawła II napotykamy wszędzie. Jest w mniej lub bardziej udanych kapliczkach, pomnikach, obrazach, jest w pamiątkach, często o charakterze „odpustowym”. Pozostał wśród nas w starych „wejściówkach” na msze św., biletach, mapach z trasami przejazdów, zakładkach do książek, breloczkach samochodowych, tysiącach zdjęć. Pozostał przede wszystkim w naszych sercach.

Papieża możemy także napotkać w dokumentach ludzi i organizacji, które próbowały mu szkodzić: w tajnych okólnikach wydawanych przez PZPR i materiałach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa.

Materiał, przedstawiony w książce, a później na wystawie jest owocem dwuletnich starań autora. Ciągle uzupełniany, ciągle oszlifowywany przez  ostatni czas stał się centrum życia i zainteresowań kustosza Pana Marcina Stańczuka. Wydaje się, że zaangażowanie autora przyniosło dobre, długo oczekiwane rezultaty.

 

Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Radomski ks. Marek Solarczyk oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .