Zamknij

Wymiana strzechy na pięciu obiektach muzealnych

Wymiana strzechy na pięciu obiektach muzealnych

W Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Wymiana pokryć dachowych, słomianych na pięciu obiektach muzealnych" realizowanego w ramach zadania "Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie".

W Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wymiana pokryć dachowych, słomianych na pięciu obiektach muzealnych” realizowanego w ramach zadania „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie”.

Zadanie polega na wymianie pokrycia dachowego (strzechy słomianej) na pięciu obiektach muzealnych. Są to budynki drewniane z przełomu XIX i XX w., które znajdują się na terenie ekspozycji skansenowskiej. W ich wnętrzach znajdują się ekspozycje muzealne. Zakres zadania, oprócz wymiany pokrycia dachowego, obejmuje również roboty ciesielskie, których celem jest wymiana uszkodzonych elementów w konstrukcjach dachów oraz wzmocnienie więźb dachowych.

W bieżącym zadaniu wyremontowane zostaną dachy następujących obiektów:
• Stodoła ze Skaryszewa
• Stodoła z Iłży
• Chałupa z Trzemchy Dolnej
• Oborostajnia z Zawady Starej
• Stodoła z Mąksów Nowych

Strzechy słomiane przez wiele stuleci były podstawowym sposobem zabezpieczania chłopskich budynków przed wpływem opadów atmosferycznych. W regionie radomskim strzechę tworzono ze specjalnie skręconych niewielkich snopków słomy żytniej, zwanych „wykręcakami”, które przygotowywano jeszcze przed rozpoczęciem robót na dachu. Poszycie powstawało poprzez przymocowanie każdego z nich do poziomej łaty dachowej i tworzeniu kolejnych poziomych słomianych warstw, rozpoczynając od najniższej części połaci dachowej. Każda kolejna warstwa przykrywała „od góry” tę przytwierdzoną wcześniej. W zależności od rodzajów używanych wykręcaków tworzono różnorodne rozwiązania plastyczne dachów.
Podstawowe rodzaje krycia strzechą w regionie radomskim:
1. „na gładko”
2. „schodkowo”
3. „w sory”

Na czterech obiektach, zgodnie z etnograficznymi wytycznymi, zastosowanie będzie pokrycie „na gładko”, a wiec przy użyciu wykręcaków układanych kłosiem ku dołowi, które tworzyć będą gładką powierzchnie strzechy. Wyjątkiem będzie strzecha na Stodole z Mąkosów Nowych. Dach tego obiektu poszyty będzie „schodkowo”. Tego rodzaju pokrycie wykonuje się z wykręcaków układanych knowiem ku dołowi, które po przyszyciu do łat zostają jeszcze dodatkowo podcięte w knowiu.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .