Zamknij

Św. Jan Nepomucen w zimowym blasku

Św. Jan Nepomucen w zimowym blasku

W 2008 roku ekspozycja Muzeum Wsi Radomskiej została wzbogacona o obiekt małej architektury sakralnej, jakim jest kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena.

Stanowi ona wierne odwzorowanie kapliczki znajdującej się w miejscowości Chlewiska pod Szydłowcem. Podobnie jak jej pierwowzór, usytuowana jest na sztucznej wysepce zbudowanej na stawie. Figurę, stojącego na niewielkim cokole świętego, chroni kapliczka o konstrukcji przypominającej bróg gospodarski, służący do przechowywania plonów (tzw. kapliczka brogowa). Pochodzenie kapliczki z Chlewisk datuje się na drugą połowę XIX wieku. Prawdopodobnie z tego samego okresu, pochodzi też znajdująca się w niej rzeźba. Postać św. Jana została przedstawiona z krzyżem i palmą, symbolem męczeństwa. Dla Muzeum Wsi Radomskiej rzeźbę świętego Jana Nepomucena wykonał Henryk Karaś (1941 – 2008) z Kociołków koło Kozienic.                                                                                                                                                                                       

Warto wspomnieć, że takie, a nie inne umiejscowienie kapliczki, nie jest bez znaczenia. Figury tzw. nepomuków bardzo często stawiane były w bezpośredniej bliskości wody, jako że według tradycji ludowej, postać św. Jana Nepomucena miała chronić uprawy przed powodzią, gradobiciem, oberwaniem chmury, ale i suszą. Kult czeskiego świętego był na ziemiach polskich bardzo rozpowszechniony, o czym świadczy ogromna ilość dedykowanych mu kapliczek, wkomponowanych po dziś dzień w wiejski krajobraz. Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena znajdująca się w Muzeum Wsi Radomskiej, ma przypominać, jak doniosłe znaczenie miała dla społeczności wiejskiej osoba świętego, zarządzającego opadami i roztopami, a tym samym posiadającego władzę nad plonami.               

Kapliczkę, zazwyczaj prawie w całości schowaną za bujnie rosnącymi trawami, w tej chwili możemy bez przeszkód podziwiać…

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .