Zamknij

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa wyznacza początek wiosennego cyklu świętowania i jest pierwszym z czterdziestu dni Wielkiego Postu, czyli okresu przygotowującego wiernych do uczestnictwa w Misterium Paschalnym Chrystusa. Nazwa święta nawiązuje do zwyczaju posypywania głowy popiołem.

Popiół już w okresie przedchrześcijańskim traktowany był jako znak żałoby – postrzegano go jako wyraz uniżenia się człowieka, symbol jego przemijalności. W tradycji hebrajskiej obrzęd posypania głowy oznaczał nawrócenie i wolę przemiany własnego życia. W Kościele pierwszych wieków popiół przeznaczony był dla osób publicznie odprawiających pokutę, dopiero później dołączyli do nich również inni wierzący. W XI wieku papież Urban II uczynił ten zwyczaj obowiązującym w całym kościele katolickim i postanowił, że popiół powinien pochodzić ze spalenia gałązek palmowych poświęconych podczas uroczystości w Niedzielę Palmową.

Współcześnie podczas Środowego nabożeństwa posypywanie głów wiernych popiołem zastępuje tradycyjny akt pokuty. Posypywanie popiołem zarówno kiedyś jak i dzisiaj ma nakłonić wiernych do pogłębionych rozmyślań nad swoim postępowaniem, gorliwszych modlitw oraz żalu za grzechy, umartwienia i postu.

Popielec jest przede wszystkim uroczystością kościelną i tak jest przez mieszkańców wsi traktowany, ale dzień ten wyznacza również  kres zapustnych hulanek i swawoli. Jeszcze na początku zeszłego stulecia wiejskie zabawy karnawałowe nie milkły wraz z wybiciem północy, a stopniowo wyciszały przez całą Środę Popielcową.

Tego dnia powszechnie urządzano zabawę w „kłodę popielcową” w Radomskiem znaną pod nazwą „popielcowego klocka”. Panny i kawalerów, którzy pomimo stosownego wieku nie weszli w związek małżeński podczas karnawału, spotykały konsekwencje. Przewiązywano ich sznurem i wprzęgano do ciężkiego pnia, który musieli zaciągnąć do pobliskiej karczmy i wykupić się wódką. Zabawa ta ucieszną była tylko dla jednej ze stron, bowiem dla większości ofiar było to poniżające doświadczenie. Nieliczne tylko i bardzo młode dziewczęta z chęcią ciągnęły klocek, publicznie manifestując swoją przynależność do grona dorosłych, tym samym zwiększając swoje szanse na zamążpójście podczas kolejnego karnawału. Wleczenie za sobą pnia miało być zadośćuczynieniem za swobodę i brak obowiązków małżeńskich osób pozostających w stanie wolnym. Najczęściej jednak kłody przywiązywano na pośmiewisko i szyderstwo starych panien i kawalerów. Z czasem kłoda zmieniła formę i stała się niewielkim „klockiem” – do pleców niezamężnych ukradkiem przytwierdzano patyki, papiery, karykatury, łby śledzie lub końskie włosie.

Kolejną popularną rozrywką popielcową był tzw. „babski comber” połączony z tańcami zaklinającymi urodzaj. Bardziej doświadczone w małżeństwie gospodynie, niemal siłą i wśród śmiechów, zaciągały świeżo zamężne kobiety do karczmy. Młode mężatki musiały zapłacić okup, przy czym nieodzownie był to alkohol, i odtańczyć taniec „na len, na konopie. Tańce i pijatyka trwały w najlepsze i nikt będący w okolicy karczmy nie mógł zostać niezauważony. Podpite już kobiety zagradzały drogę przejezdnym i żeby wyjść z tego popielcowego porwania bez szwanku trzeba było uiścić stosowny haracz.   

Powoli jednak z upływem dnia zabawy, tańce i żarty przycichały, ustępując wielkopostnej powadze. Albowiem w domu czekały już wyczyszczone z wszelkiego tłuszczu garnki oraz cienki i kwaśny barszcz, który miał stać się podstawową potrawą w jadłospisie przez następne czterdzieści dni.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .