Zamknij

POŻEGNANIE

POŻEGNANIE

Radomskie środowiska naukowe i regionalistyczne, działacze kultury oraz pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu z żalem przyjęli wiadomość o śmierci doktora Stefana Rosińskiego – twórcy i pierwszego dyrektora radomskiego skansenu.

Jak wielu badaczy kultury ziemi radomskiej, Stefan Rosiński nie pochodził z naszego regionu, lecz koleje losu związały go całkowicie i na zawsze z ziemią radomską, której drogi przemierzał, badając różne aspekty jej dziedzictwa kulturowego.   

Stefan Rosiński urodził się w 1941 r. w Łucku na Wołyniu. W latach 1960-1965 studiował etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu kierunku rozpoczął pracę  w radomskim Muzeum Regionalnym, tworząc w nim od podstaw Dział Etnograficzny. Od początku zgłębiał spuściznę ludową regionu, czego efektem była kolekcja uli prezentowana od 1968 r. w przy muzealnym skansenie bartniczo-pszczelarskim, liczne wystawy poświęcone sztuce i kulturze wsi oraz co znamienne – obroniona w 1975 r. na jego macierzystym uniwersytecie rozprawa doktorska „Kultura ludowa mieszkańców dawnej Puszczy Kozienickiej. Studium etnograficzne”. Prace nad powołaniem Muzeum Wsi Radomskiej, w których Stefan Rosiński pełnił aktywną i znaczącą rolę, trwały przez pierwszą połowę lat 70. Oficjalna decyzja o rozpoczęciu działalności instytucji zapadła 31 grudnia 1976 r. Stefan Rosiński pełnił funkcję dyrektora placówki do roku 1990.

Od początku swojej pracy w Radomiu Stefan Rosiński organizował obozy badawcze i konkursy na współczesną sztukę ludową; regionalne (20) i ogólnopolskie, takie jak Biennale Kowalstwa Ludowego (4) oraz tematycznie związane z Janem Kochanowskim i Oskarem Kolbergiem.

Jeszcze przed powstaniem Muzeum, jak i w czasie późniejszym publikował wyniki swych badań archiwalnych i terenowych na łamach prasy oraz periodyków lokalnych i ponadregionalnych (m.in. w „Wojewódzkim Informatorze Kulturalnym”, „Kontakcie”, „Przemianach”, „Życiu Radomskim”, „Słowie Ludu”, „Polskiej Sztuce Ludowej”, „Roczniku Muzeum Narodowego Rolnictwa  w Szreniawie”, „Roczniku Świętokrzyskim”). Jest też autorem tekstów  w wielu odrębnych publikacjach dedykowanych w całości kulturze ludowej Radomskiego w formie wydawnictw tematycznych, czy też folderów wystaw i konkursów artystycznych (np. Kultura ludowa ziemi radomskiej”, „Sztuka i rękodzieło ludowe ziemi radomskiej”, „Rzeźba ludowa Grzegorza Szewczyka”, „Stanisław Denkiewicz i jego rzeźby”, „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w malarstwie, ceramice i tkaninie dwuosnowowej”).

Od lat 90. Stefan Rosiński pełnił odpowiedzialne funkcje w instytucjach kultury województwa radomskiego, m.in. w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków, w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz jako dyrektor w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. W latach 2002-2007 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu. W 2008 r. został zatrudniony w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Swą wiedzę Stefan Rosiński przekazywał także w formie prelekcji i wykładów. W latach 1972-1985 prowadził zajęcia dla etnografów zatrudnionych w spółdzielniach Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia”. W czasie kariery problematyka skansenowska, etnograficzna i turystyczna była przez Niego prezentowana na Uniwersytecie Łódzkim, na Uniwersytecie Ludowym w Turnie oraz w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Jest też autorem scenariuszy etnograficznych dla Muzeum Regionalnego im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Stefan Rosiński otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i samorządowych, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową za Zasługi dla województwa radomskiego, nagrodę im. Oskara Kolberga Za zasługi dla kultury ludowej, medal Pro Masovia na 580-lecie Miasta Szydłowca. Również organizacje międzynarodowe przyznały mu odznaki i dyplomy honorowe w dziedzinie kultury.   

Stefan Rosiński był człowiekiem nieprzeciętnym, postacią szczególną dla zachowania kultury regionu radomskiego. Prowadził życie aktywne i zaangażowane, wypełnione misją pozostawienia dla następnych pokoleń jak najszerszej wiedzy o przeszłości Radomskiego. Dzięki wytężonej pracy pozostawił po sobie szeroką i ciekawą spuściznę. Jego pożegnanie nastąpi w środę 7 lipca 2021 r. o godzinie 13.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .