Zamknij

Powrót do natury

Powrót do natury

Znaleziony na przystanku autobusowym koło muzeum nieprzytomny zimorodek, który najprawdopodobniej zderzył się z szybą, po „rekonwalescencji” przez pracowników skansenu został zwrócony matce naturze do swojego naturalnego środowiska w sąsiedztwie stawu.

Zimorodek (Alcedo atthis) nazwa tych ptaków nawiązuje do ich gniazd, które budują w ziemi od „ziemio-rodek”, czyli rodzący się w ziemi. Zamieszkuje nad czystymi wodami, najchętniej bieżącymi, stawami i jeziorami.

Głowa i grzbiet są koloru metalicznie niebieskiego, a w słońcu szmaragdowe, środek grzbietu i sterówki błękitne, boki głowy i spód ciała rdzawe, gardło i policzki białe, długi dziób jest czarny, nogi czerwone. Ciało długości ok. 17 cm., rozpiętość skrzydeł ok. 27 cm., waga 30-56 g.

Zimorodek odżywia się głównie małymi rybkami, ślimakami, żabkami, kijankami, raczkami, owadami, po które nurkuje pod wodę a wypływa przy pomocy skrzydeł, lub lata nad jej taflą.

Na założenie miejsca lęgowego wybiera najczęściej lokalizację w stromym brzegu, gdzie pod osłoną nawisów darni lub zwisających korzeni i gałęzi wykopuje, lub adoptuje norkę długości ok. 1 m. na końcu, której znajduje się komora lęgowa wysłana trawą, puchem i wypluwkami. Okres godowy występuje od ok. połowy do końca marca. Lęgi składa w okresie od kwietnia do lipca w ilości 1-2. Samica składa 5-8 białych, kulistych jaj, które wysiadują na przemian oboje rodzice przez okres 19-21 dni. Młode opuszczają gniazdo po 22-27 dniach.

Na obszarach, gdzie występuje łagodny klimat zimorodki nie podejmują wędrówek, jednak na terenach, gdzie rzeki i zbiorniki wodne zamarzają zimą ptaki emigrują po sezonie lęgowym w cieplejsze rejony.

W Polsce jest gatunkiem nielicznie występującym.

 

Tekst: Paweł Wójcicki.

Foto: Dorota Maciąg, Grzegorz Ziółek.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .