Zamknij

Otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy

... sztuka?, Sztuka! ...

Muzeum Wsi Radomskiej powstało w 1976 r., a sprzyjała temu misja sformułowana jako „zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej Radomskie”. Instytucje tego typu zwykle tworzyć miały zespoły funkcjonalnie powiązanych ze sobą zabytkowych obiektów, które odzwierciedlałyby historię i kulturę danego regionu. W myśl tego założenia tworzono także ekspozycje Muzeum. Już właściwie na tym etapie budowy Muzeum miał miejsce pierwszy kontakt muzealników skansenowskich ze sztuką nieprofesjonalną. Zarówno bowiem penetracje terenowe, jak i kontakty z mieszkańcami, jednoznacznie wskazały, że elementem dla kolekcji podstawowej staje się odrębna grupa uli – ule figuralne, bogato polichromowane rzeźby monumentalne. Od tego momentu w Muzeum zaczęła powstawać kolekcja sztuki, wydzielona jako odrębna z zasobów kultury materialnej. Był to najlepszy koniunkturalnie moment dla budowania kolekcji sztuki, czas wyjątkowego zainteresowania kulturą ludową. Początki zainteresowań tą dziedziną to czas, gdy rozkwitała ona w warunkach istnienia tradycyjnej kultury. Okres powojenny to czas dezintegracji tej kultury,  a zarazem czas ogromnego zainteresowania sztuką tradycyjną. To właśnie wtedy powstała Cepelia, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, czy kultowe „Mazowsze”. Instytucje i organizacje wspierały sztukę, którą tworzono wręcz masowo na potrzeby miejskiego odbiorcy. Powstawała wówczas sztuka dla mas, tworzona na serki konkursów, w ramach programów stypendialnych i w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. Zmiana ustroju, poprzedzona stanem wojennym przyniosła zmiany także w dziedzinie sztuki. Przestała ona bowiem być elementem frontu ideologicznego, a płynący dotychczas szeroką strugą system dofinansowań, stypendiów, honorariów, a nawet emerytur twórczych nagle ustał. W równie trudnej sytuacji finansowej znalazły się instytucje kultury, coraz mniejsze środki mogły przeznaczać na zakupy, penetracje terenowe, nagrody konkursowe. Problem ten dotyczył także Muzeum Wsi Radomskiej. W tych wymuszonych przez rynek warunkach twórcy musieli ze względów ekonomicznych zając się tworzeniem sztuki, którą nie zawsze można już dziś sztuką nazwać. Nadal jednak powstają prace wyjątkowe, które jednak trudno zaklasyfikować do tradycyjnej sztuki ludowej, bowiem nie mieszczą się dziś w tradycyjnym kanonie. Te właśnie kolejne etapy chcielibyśmy pokazać na wystawie organizowanej w naszym Muzeum.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .