Zamknij

Orka przedzimowa

Orka przedzimowa

Ostatnią pracą polową wykonywaną w roku była ziębla — orka mająca na celu właściwe przygotowanie gleby do zimy.

Po zasiewach zbóż ozimych i zebraniu ostatnich plonów należało przygotować rolę pod uprawy wiosenne. W tym celu wykonywano orki przedzimowe jak najgłębiej w ,,ostrą skibę". Zapewniało to zatrzymanie większej  ilości wody w glebie, a także równomierne rozmieszczenie materii organicznej w całej warstwie ornej. Ważnym aspektem tego zabiegu agrotechnicznego było również dobre napowietrzenie, a także przemrożenie gleby, które z kolei przyczyniało się do lepszego jej pokruszenia, które było pożądane przy wykonywaniu prac wiosennych. Termin rozpoczęcia orek przedzimowych wyznaczał koniec wegetacji, co zazwyczaj wiązało się z wystąpieniem pierwszych przymrozków.

            Narzędziem do wykonywania orki jest pług. Składa się on z jednego bądź kilku korpusów płużnych. Korpus składa się ze słupicy, która jest elementem nośnym narzędzi roboczych pługa. W zespole elementów pracujących bezpośredni w glebie znajduję się lemiesz, który odcina skibę (pas roli), od calizny (niezaoranej części pola), dodatkowo ta część mogła być doposażona w dłuto, które ułatwiało wbicie się pługa w rolę. Drugim elementem roboczym jest odkładnica, nazywana również odkładnią, a jej zadaniem polega na odwróceniu skiby i ułożeniu jej w bruździe. Może ona być jednolita lub dzielona i wtedy przednia jej część nazywana jest piersią a tylna odkładnią zasadniczą.  Pług mógł być również wyposażony dodatkowo w części ułatwiające i poprawiające jakość orki taki jak np. ścinacze, przedpłużki, kroje czy dodatkowe listwy na odkładni.  

            Pługi do wykonywania ziębli różniły się od siebie konstrukcyjnie. Początkowo były to wyłącznie jednoskibowce, ciągnięte przez konie lub woły. Mogły one być zarówno koleśne, jak i bezkoleśne. Ich następcami był ,,skibowce" składające się z dwóch korpusów, a do ich ciągnięcia używane były konie. Wraz z rozwojem techniki  pojawiły się pługi motorowe oraz maszyny przystosowane do agregowania z ciągnikami rolniczymi. Pługi różniły się od siebie również typami lemieszy i odkładnic (deskowe, śrubowe, ażurowe). To, rzecz jasna, tylko wybrane przykłady klasyfikacji, ponieważ jest ich znacznie, znacznie więcej. Przykłady pługów wykorzystywanych na Ziemi Radomskiej zgromadziło w swej kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej, a można będzie je podziwiać na wystawie poświęconej maszynom rolniczym.

            Orka przedzimowa kończyła prace polowe i pozwalała ziemi odpocząć aż do wiosny, by ta zregenerowana mogła wydać obfite plony.

           

 

 

Bibliografia

Bartyś J., Początki mechanizacji rolnictwa polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.

Wieś i rolnictwo w Polsce Ludowej, Poznań 1990.

Wójcicki M., Maszyny i narzędzia rolnicze, Warszawa 1951.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .