Zamknij

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej ma nowy fortepian!

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej ma nowy fortepian!

16 września 2023 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddziale Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, odbył się wspaniały koncert „Nieklasyczny Klasyk” Voytek Soko Sokolnicki, który promował zakup fortepianu dla Placówki.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste przecięcie wstęgi na fortepianie, którego wspólnie dokonali Pan Leszek Przybytniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Pani Ilona Jaroszek, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Zakup fortepianu Yamaha C7X został zrealizowany w ramach zadania „Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podczas wydarzenia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szkołą Muzyczną I stopnia  im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach a Muzeum Wsi Radomskiej.

W ramach porozumienia Muzeum udostępni szkole muzycznej na koncerty uczniów swoje pomieszczenia i fortepian, a szkoła poprzez działalność koncertową swoich uczniów w pomieszczeniach Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddziale Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, będzie promowała dziedzictwo kulturowe Ziemi Radomskiej i Polski, które badał i dokumentował Oskar Kolberg.

Jako pierwsze na nowym instrumencie zagrały uczennice Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Po ich występie, do fortepianu zasiadł Michał Baranowski, spod którego palców popłynęły pierwsze dźwięki pięknego „Nella fantasia”. Do salonu dworu Dembińskich wszedł, śpiewając Voytek Soko Sokolnicki. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała m.in. Granadę, Time To Say Goodbye, Hallelujah, Ave Maria oraz autorskie kompozycje Artysty.

Wydarzenie zakończyło otwarcie wystawy plenerowej, prezentującej historię 25 lat współpracy Muzeum z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

       Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .