Zamknij

Kim była wiejska kobieta przełomu XIX i XX wieku?

Kim była wiejska kobieta przełomu XIX i XX wieku?

„Wartość mężczyzny uwydatnia się w pracach nadzwyczajnych; w borykaniu się z przepotężnemi siłami natury, w zgłębieniu jej tajemnic, we władzy nad milionami istot rozumnych, w zadziwiających lotach ducha po nad realne stosunki.

Ale geniusz kobiecości objawia się nieustannie, dookoła nas, w życiu codziennem, którego kobieta jest twórczynią i kierowniczką, pociechą i ozdobą”[1]. 

Kobieta zawsze pełniła w rodzinie istotną rolę, chociaż nie zawsze jej pozycja była proporcjonalna do wykonywanych obowiązków. Tradycyjne zadania kobiety skupiały się wokół szeroko pojętego ogniska domowego - miała być oddaną żoną, dobrą matką i wzorową gospodynią, przy czym powinności pani domu zawierały w sobie szereg czynności charakterystycznych dla różnych zawodów. W społeczności wiejskiej XIX wieku córka gospodarska miała przede wszystkim wyjść za mąż i zostać gospodynią. Znalezienie odpowiedniego kandydata na małżonka wymagało od kobiet wielu wyrzeczeń i przygotowań od lat dziecięcych. Wtedy to zaledwie kilkuletnie dziewczęta wiejskie szykowały się do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa – uczyły się prać, gotować, doglądać zwierząt, szyć, tkać i haftować oraz pielęgnować rośliny ogrodowe i warzywa. Posiadanie nienagannej opinii wśród wiejskiej społeczności zwiększało szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata na męża. Proces wychowawczy wiejskich dziewczynek pielęgnował uległość i posłuszeństwo nie tylko wobec przyszłego męża, ale i rodziców (małżeństwa były aranżowane). W XIX wieku status prawny kobiety we wszystkich zaborach był podobny – miały dużo mniejsze prawa polityczne i cywilne niż mężczyźni, były traktowane jak osoby niepełnoletnie, zawsze pod opieką męskiego członka rodziny (męża, ojca, brata).

Z czasem zaczęto postulować otworzenie przed kobietami przestrzeni pozadomowej, zwiększenie ich roli w społeczeństwie i szeroko pojętą poprawę losu. Podkreślano konieczność zmiany sposobów edukowania przyszłych pań domu - przygotowanie umysłowe kobiet nie powinno ograniczać się do zdobycia męża, ale “uczynić z kobiety przede wszystkim człowieka z jasną i szeroką myślą, z uzdolnieniem do pracy i z mocą do samoistnego życia”[1]. Kobieta miała być nie tylko bierną postacią i ozdobą domowego zacisza, ale powinna stać się pełnoprawnym i odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa. Żona jako towarzyszka męża i gospodyni domowa powinna posiadać wiedzę na temat sytuacji ekonomicznej swojego gospodarstwa i znać realne sposoby na poprawę warunków życia rodziny.

Dostęp do wykształcenia i pracy zawodowej dla kobiet otworzył się dopiero po upadku powstania styczniowego i licznych represjach, które dotknęły męską część polskiego społeczeństwa. Wiele kobiet zostało pozbawionych pomocy mężów i synów, trudna sytuacja życiowa zmusiła je do rozpoczęcia pracy zarobkowej, by utrzymać siebie i swoje rodziny. Pomimo wzrastającej samodzielności kobiet i powszechniejszego dostępu do nauki uniwersyteckiej, konserwatywnie ukształtowana opinia publiczna nie była przychylnie nastawiona do takiego typu zachowań. Młode kobiety chcące rozszerzać swoje horyzonty musiały posiadać wsparcie, nie tylko finansowe, w swojej rodzinie, bowiem to rodzice decydowali o przyszłej edukacji dzieci. Ale emancypacji nie dało się już zatrzymać, zbyt wiele kobiet ujrzało w niej szansę na lepsze i samodzielne życie.  

Kim zatem były wiejskie kobiety przełomu XIX i XX wieku?

W czasach powszechnej walki o niepodległość wieś polska stała się ostoją tradycyjnych wartości, a strach przed utratą tożsamości narodowej pogłębiał konserwatyzm w podejściu do kobiet. Nie powstrzymało ich to przed osiąganiem nieraz znakomitych rezultatów w swoich gospodarstwach korzystając przy tym z ograniczonych środków. Kobiety wiejskie nie miały zbyt wielu sposobności do spotykania się z ludźmi obcymi, od których mogłyby zaczerpnąć wiedzy o świecie. Często nie potrafiły czytać, bądź zadowalały się jedynie elementarzem lub książką do nabożeństwa. Kobiety same sobie zawdzięczały rozwój, do jakiego doszły. Ich edukacja długo pozostawała na niskim poziomie, bardziej dbano o umysłowy rozwój młodzieży męskiej. 

Kobiety wiejskie nie walczyły o prawo do pracy, ponieważ od wieków praca była dla nich nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Wszelkie funkcje rodzinne były nieodłącznie związane z produkcją, pracą w gospodarstwie rolnym i domowym. Chłop nie bał się wziąć żony, np. do pługa, gdy nie było męskich pomocników w pobliżu. A ta wtajemniczona w tajniki zarządzania gospodarką często świetnie radziła sobie w wypadku męskiej nieobecności lub niemożności. Panie pomagały ojcu, braciom, mężowi w polu przy oraniu, bronowaniu, sianiu oraz podczas żniw i wykopków. Praca ich nie ograniczała się tylko do zajęć wokół domu, bo robotę musiała zostać wykonana na czas, dni bywały krótkie, a rąk do pomocy nie zawsze się uświadczyło. „Większy jest rezultat męzkiej pracy, składający się z dużych lecz rzadszych wysiłków, skromniejsza summa kobiecej roboty, wymagającej mniej natężenia, lecz jednostajnego, równomiernego biegu, co moży bez porównania więcej”[2]. I tak kobieta wstawała pierwsza i kładła się spać ostatnia, gotowała i karmiła wygłodniałą rodzinę, rozdzielała zadania dzieciom, doglądała zwierząt, pomagała w polu, a przy tym wszystkim sprzątała i dbała o higienę otoczenia. Okresy zimowe, pomimo braku prac polowych nie były czasem błogiego odpoczynku. Do codziennych prac okołozagrodowych dochodziły prace typowo zimowe, czyli przędzenie, tkanie, szycie i cerowanie, darcie pierza.

Przedsiębiorcze kobiety chwytały się handlu, uzdolnione manualnie wykorzystywały swoje umiejętności do zarabiania dodatkowych pieniędzy, a niezmordowane wdowy potrafiły samodzielnie wychować i uposażyć swoje dzieci. 

Trzeba pamiętać, że jak nie ma dwóch takich samych osób, tak historia życia każdej kobiety jest odmienna. Ale wiejskie kobiety łączyła przede wszystkim pracowitość i wytrwałość w dążeniu do polepszenia bytu całej rodziny.

 

BIBLIOGRAFIA:

Kalinowska-Witek B., Wizerunek kobiety II połowy XIX i początku XX w. w świetle wybranych czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego, [w:] “Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku” p. red. G. Michalski, I. Michalska, Łódź 2013.

Urbańska M., Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce, “Saeculum Christianum” 18 nr 1, 2011.

Wójtewicz A., Kobiety w przestrzeni dziewiętnastowiecznego społeczeństwa. Rekapitulacja, “Litteraria Copernicana” 2 nr 22, 2017.

Kobieta współczesna, Nakład tygodnika „Bluszcz”, Warszawa 1904.

Rola przeorana, dom piękny, p. red. B. Wiloch, Warszawa 1975.

[1]  B. Prus, Ona., [w:] „Kobieta współczesna”, Nakład tygodnika „Bluszcz”, Warszawa 1904, s. 1.

[2] M. Urbańska, Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce, “Saeculum Christianum” 18 nr 1, 2011, s. 226.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .