Zamknij

Inauguracja Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach

Inauguracja Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach

10 listopada, miasteczko Ruszkowice stało się świadkiem wyjątkowego wydarzenia - uroczystej inauguracji odnowionej i rozbudowanej Szkoły Muzycznej I - go stopnia im. Oskara Kolberga. Na tę okazję do miasta zjechali się liczni zaproszeni goście, w tym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Ilona Jaroszek, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Szkoła Muzyczna w Ruszkowicach przeszła gruntowny remont, a także została wzbogacona o nową, nowoczesną salę koncertową, dostosowaną do najwyższych standardów. Inwestycja ta ma na celu stworzenie doskonałych warunków do rozwijania talentów młodych adeptów muzyki, a także stanie się miejscem spotkań kulturalnych dla całej społeczności.

W uroczystościach udział wziął jeden z inicjatorów rozbudowy szkoły, Pan  Marszałek Adama Struzika, który zaznaczył wagę tego wydarzenia dla lokalnej społeczności oraz rozwoju kulturalnego regionu. W swoim przemówieniu podkreślił on znaczenie edukacji muzycznej oraz roli, jaką sztuka odgrywa w budowaniu społeczeństwa.

Ilona Jaroszek, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, wyraziła swoje zadowolenie z nowoczesnych udogodnień szkoły i podkreśliła istotną rolę współpracy pomiędzy Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej, a Szkołą Muzyczną w Ruszkowicach. Ta współpraca stanowi znakomitą platformę do promocji kultury ludowej i dziedzictwa muzycznego.

Uroczystość uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej, podczas którego młodzi muzycy zaprezentowali swoje umiejętności na nowej scenie. Występ ten stanowił nie tylko punkt kulminacyjny ceremonii, ale także ukazał potencjał edukacyjny i artystyczny, jaki kryje się w murach odnowionej placówki.

Inauguracja zakończyła się przyjęciem, podczas którego goście mieli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń. Wydarzenie to stanowi kamień milowy dla Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach, która teraz z nową energią i możliwościami może służyć społeczności lokalnej jako centrum kultury i edukacji muzycznej.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .