Zamknij

Droga ku Niepodległej. Udział wsi polskiej w walce o niepodległość Polski.

Droga ku Niepodległej. 
Udział wsi polskiej w walce o niepodległość Polski.

Niewiele jest dat w dziejach Polski, które budziłyby tyle emocji, co 11 listopada 1918 roku. Był to początek polskiej niepodległości i niezależności, w której Polacy sami zaczęli budować podwaliny odrodzonego państwa. Współcześnie, obchody Święta Niepodległości są doskonałą okazją do przypomnienia, a zarazem zaprezentowania dążeń niepodległościowych Polaków oraz wkładu m.in. społeczności wiejskiej w walkę i budowę odrodzonego kraju, tworzeniu jego autonomii i tożsamości narodowej.

Warto, więc zadać pytanie: z jakimi wyzwaniami na drodze ku Niepodległej musieli się zmierzyć nasi przodkowie?

Otóż, pomimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, różnych represji politycznych oraz nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości.

Dążenia niepodległościowe chłopów doskonale odzwierciedlają ogólnonarodowe powstania skierowane przeciwko władzy rosyjskiej. Począwszy od udziału w powstaniu kościuszkowskim, później listopadowym i styczniowym, przejawiali w nich chęć walki o niepodległość Polski oraz niekończącą się nadzieję na doczekanie tej wiekopomnej chwili. Przysłowiowa nędza, zacofanie i feudalne przeżytki zmuszały chłopów do podejmowania konkretnych działań i walki z niesprawiedliwością. Po uwłaszczeniu stosunek do władzy carskiej zaczął ulegać znacznemu ochłodzeniu. Mieszkańcy wsi rozczarowani skutkami reformy uwłaszczeniowej i wynikającymi z niej obciążeniami oraz nasilającą się rusyfikacją w szkołach, zaczęli się buntować i zrzeszać w różnych stronnictwach oraz kółkach rolniczych. Dopiero powstanie polskiego ruchu ludowego uczyniło z chłopów warstwę świadomą swej politycznej siły i roli  przywódczej w państwie.  Działacze ludowi kształtując postawy patriotyczne, przygotowali ludność wiejską do czynnej walki o niepodległą Polskę.

 

Właściwie za początek działalności politycznego ruchu ludowego przyjmuje się 1895 rok. Wówczas na zjeździe w Rzeszowie delegaci chłopscy utworzyli Stronnictwo Ludowe, będące pierwszą chłopską partią. Od tej pory na ogólnonarodową scenę polityczną wkroczyła nowa, samodzielną orientacja chłopska. Natomiast na terenach Królestwa Polskiego w 1904 roku powstał Polski Związek Ludowy, a wśród założycieli znalazło się wielu chłopów. Działacze związku prowadzili działalność oświatową, kulturalną i społeczną, tworząc kółka rolnicze, szkoły ludowe oraz zakładając spółdzielcze kasy i mleczarnie. Wszystkie wysiłki o charakterze narodowowyzwoleńczym prowadzone na wsiach związane były ze strajkami dotyczącymi wprowadzenia języka polskiego do szkół, z odmowami płacenia podatków oraz wystąpieniami przeciwko władzy. Funkcjonowały także inne ruchy chłopskie o charakterze kulturalno-oświatowym skupiające się m.in. wokół pisma „Zaranie”. Był on prężnie działającym ośrodkiem myśli chłopskiej. Natomiast już w 1915 roku „Zaraniarze” wraz ze Związkiem Chłopskim oraz Związkiem Ludu Polskiego utworzyli Polskie Stronnictwo Ludowe, zwane później PSL „Wyzwolenie”, którego nadrzędnym celem była odbudowa Niepodległej.

W działalność niepodległościową zaangażowana była także młodzież. Wyrazem tego, były powstałe w 1908 roku Drużyny Bartoszowe, będące organizacją wojskową o charakterze narodowowyzwoleńczym i skupiającą w swych szeregach młodzież wiejską.

Szczególną rolę odegrała również Polska Organizacja Wojskowa, utworzona w sierpniu 1914 roku, gdyż jednym z jej haseł było dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości. POW swoją działalność prowadziła nie tylko w miastach, ale także na terenach wiejskich. Chcąc pozyskać większość mieszkańców wsi na ochotników, wykorzystała wówczas wpływ ruchu zaraniarskiego. Po ogłoszeniu aktu listopadowego w 1916 roku, POW zaczęła zdobywać coraz większe poparcie na wsi. Rok później chłopi stanowili 60% wszystkich członków tej organizacji. Natomiast w późniejszych szeregach Wojska Polskiego, aż 80% żołnierzy było chłopskiego pochodzenia.

Pod koniec Wielkiej Wojny chłopi wierzyli, że dzień oswobodzenia kraju niebawem nadejdzie. Myśleli coraz bardziej o tym, jak dopomóc Ojczyźnie się odrodzić i rozmyślali o wolnej, ludowej i niepodległej Polsce. Jako członkowie różnych stronnictw ludowych i POW tworzyli główną siłę, która likwidowała zaborczy aparat władzy. W Krakowie na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej, przejmującej władzę z rąk Austriaków stanął przywódca chłopów Wincenty Witos. Ludowcy uczestniczyli także aktywnie w formowaniu nowych ugrupowań chłopskich, które włączyły się w tworzenie struktur odrodzonego państwa.

 Na kartach historii ziemi radomskiej w tworzeniu świadomości narodowej chłopów szczególnie zapisał się Franciszek Kapeliński, który jako pierwszy zaproponował ustanowienie 11 listopada, Świętem Niepodległości Polski.

Ten prawy i ideowy działacz urodził się 3 września 1874 roku we wsi Brzeźno w powiecie nieszawskim. Ukończył szkołę elementarną, a dalszą wiedzę zdobywał drogą samouctwa, podobnie jak inni działacze ludowi, m.in. Wincenty Witos czy Stanisław Mikołajczyk.

W bardzo gorącym okresie budowania zrębów państwowości aktywizowały się stronnictwa i partie polityczne różnych ugrupowań. Stąd, na początku swojej działalności niepodległościowej poszedł w kierunku ugrupowań prawicowych i związał się ze stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, czyli partią Romana Dmowskiego.

Do Radomia przyjechał dopiero w 1910 roku i podjął pracę w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Jednakże w 1915 roku wraz z innymi pracownikami kolei został ewakuowany przez władze zaborcze w głąb Rosji, gdzie przebywał w Mińsku, Moskwie, Witebsku i innych miastach. Po powrocie do kraju w 1918 roku zaangażował się w działalność polityczną i stworzył od podstaw struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, które reprezentowało lewicę ruchu ludowego. W zasadzie w powiecie radomskim, jak i w powiatach sąsiednich ruch chłopski koncentrował się głównie wokół PSL „Wyzwolenie” i stanowił dość jednolitą opcję polityczną. W programie partii postulowano działania zmierzające do wprowadzenia rządów stricte ludowych, a wolę narodu uważano za jedyne źródło władzy państwowej. Armia zaś miała pełnić rolę obrońców ojczyzny i propagowano także przeprowadzenie reformy rolnej.

Wzmożona działalność Franciszka Kapelińskiego na rzecz stronnictwa doprowadziła do tego, że w 1922 roku uzyskał mandat poselski. W Sejmie działał aktywnie w Komisji Komunikacji, koncentrując swą działalność na sprawach związanych m.in. z kolejnictwem, podatkami i gospodarką leśną. Właśnie podczas pracy sejmowej za główny cel obrał sobie uhonorowanie odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Każdy naród dzień, który uważa za największy w swej historii, obchodzi uroczyście, uważa za święto narodowe. W Polsce dniem takim jest dzień uwolnienia stolicy od najazdu, dzień uzyskania istotnej niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, to jest dzień 11 listopada. Dzień ten powinien przypominać żyjącym i potomnym tę szczęsną chwilę, kiedy Rzeczpospolita Polska po wiekowej niewoli, wiekowym upadku wstała wolna i niepodległa. Dzień ten winien być obchodzony uroczyście przez naród cały i winien być nazwany Świętem Niepodległości Polski”. Cytat ten doskonale oddaje stan ducha polityka, który za wszelką cenę dążył do ustanowienia Święta Niepodległości. Niestety w latach 20-tych jego pomysł nie spotkał  się z aprobatą pozostałych ugrupowań politycznych i wizja Kapelińskiego nie została zrealizowana. Dzień ten został uznany za święto państwowe dopiero w 1937 roku.

 

Aktywność polityczna chłopów działających w ramach ruchu ludowego, ale także wielu innych organizacjach o charakterze narodowym i chrześcijańskim, była zasługą tysięcy społeczników oraz ofiarnych przywódców niepodległościowych, takich jak Franciszek Kapeliński. Nie ulega wątpliwości, że działacze chłopscy i ludność wiejska wnieśli znaczący wkład w odbudowę niepodległego państwa polskiego w 1918 roku oraz dokonali postępowych reform społecznych i politycznych. Poprzez czynne uczestnictwo w walkach, podjęli później dzieło stworzenia nowych struktur państwowych. Dzięki tym staraniom, chłopi stali się pełnoprawnymi obywatelami w odrodzonej Ojczyźnie, zdolnymi do udziału w budowie demokratycznego państwa, a w razie potrzeby do świadomego uczestnictwa w jego obronie.

 

 

 

Bibliografia:

 

  1. Gmitruk J., Sto lat ruchu ludowego 1895-1995, Warszawa 1995.
  2. 2. Wieś, chłopi, ruch ludowy, państwo, pod red. A. Kołodziejczyka, Warszawa 1996.
  3. Kwiecień M., Franciszek Kapeliński jako wyraziciel tendencji niepodległościowych ruchu ludowego, [w:] Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. 34, z. 2, Radom 1999.
  4. Krawczak T., Chłopi w walce o niepodległość 1863-1918, [w:] Niepodległość i Pamięć, Nr 23, Warszawa 2006.
  5. Madejska K., By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w walce, obronie i budowie Niepodległej, Radom 2018.
  6. Piątkowski S., Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” w regionie radomskim w latach 1920-1922 w świetle źródeł archiwalnych, [w:] Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. XXX, z. 4, Radom 1995.
  7. Polski Słownik Biograficzny, pod red. E. Rostworowskiego, T. XI, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965.
  8. 8. Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, pod red. Łuczaka A., Warszawa 1975.
  9. Skibiński P., Polska 1918, Warszawa 2018.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .