Zamknij

Ad multos annos!

Ad multos annos!

Ad multos annos! Tak śpiewał chór Uniwersytetu Jagiellońskiego 15 listopada 2022 r. w Librarii Collegium Maius podczas pożegnania przechodzącego na emeryturę profesora Jana Święcha. Jan Święch członek założyciel i pierwszy prezes naszego Stowarzyszenia mocno wpisał się polski krajobraz muzeów.

W uroczystości udział wzięli licznie przybyli pracownicy naukowi UJ, pracownicy administracyjni Wydziału Historycznego i grono muzealników. Muzea na wolnym powietrzu reprezentowali między innymi koledzy z Kolbuszowej, Lednogóry, Lublina, Nowego Sącza, Opola, Radomia, Szreniawy, Zubrzycy Górnej.
Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. dr hab. Stanisław Sroka, który wraz Rektorem Uj prof. dr hab. Jackiem Popielem podziękował koledze Janowi Święchowi za pracę włożoną w rozwój uczelni i wydziału. Następnie profesorka Ewa Nowina-Sroczyńska i profesor Janusz Barański wygłosili laudacje ku czci Jana Święcha. Szczególnym echem wśród słuchających odbił się passus wypowiedzi Ewy Nowiny-Sroczyńskiej opisujący zainteresowanie i zauroczenie Kolegi Jana wiatrakami. W imieniu SMWPP na uroczystości wystąpili prezes Zbigniew Skuza, koleżanka Dominika Wachałowicz-Kiersztyn oraz Robert Ślusarek. Oprócz wygłoszonej laudacji wręczyli Janowi Święchowi nadany przez Zarząd okolicznościowy tytuł Honorowego Sołtysa SMWPP oraz symbolizującą tytuł laskę sołtysią. Laska została wykonana z drewna bukowego, opatrzona została okolicznościowym grawerem oraz ozdobiona ćwiekami, które symbolizują muzea należące do naszego Stowarzyszenia.
Ważnym momentem była prezentacja księgi pamiątkowej ku czci Kolegi, której dokonała profesorka Stanisława Trybunia-Staszel.
Wydarzenie uświetnił występ Chóru Akademickiego UJ oraz toast za zdrowie i pomyślność Profesora w Stubie Communis.
Po zakończeniu oficjalnym uroczystości zebrani udali się na koleżeńskie spotkanie do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Tutaj oprócz rozmów toczących się wokół osoby Jana Święcha odczytano nadesłane listy gratulacyjne, a wśród nich list od redaktora Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej Zbigniewa Benedyktowicza. Spotkanie umilał śpiewem i muzyką stworzony na tę okoliczność góralski zespół.
W końcu z pełnymi brzuchami i w dobrych humorach rozjechaliśmy się do miejsc zamieszkania, czyli domów.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .